د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله5

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د (  The Aral Sea and Colorado River) په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی .