د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله ۳

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د (  Energy issues in Strategic Environmental Assessment in South Central Asia  ) په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی .