د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله 1

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د ( Achieving Sustainable Use of Water Resources in Afghanistan viaStrategic Environmental Assessment and Allied Approaches) په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی .