د محاسبه څانګی دکادری بست په اړه د اقتصاد پوهنځی خبرتیا!

پوهنځی اقتصاد  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت محاسبه خویش که واجدین آن قرار شرایط ذیل باشد  ضرورت دارد

 

۱-په محاسبه کې ماسټري او یا لیسانس ولري او یا یې حد اقل د ACCA مسلکي برنامې کې ۵ مډیولونه پوره کړي وي؛

۲- په Finance کې ماسټري او یا لیسانس ولري او یا حد اقل د ACCA مسلکي برنامې ۵ مډیولونه یې پوره کړي وي؛

۳- د تشبثاتو اداره Administration کې ماسټري او یا لیسانس ولري او یا حد اقل د ACCA مسلکي برنامې ۵ مډیولونه یې پوره کړې وي.

 

متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۸/۸/۲  الی ۱۳۹۸/۸/۱۶  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.