اداره

پوهنتون د زده کړی اوروزنی ځانګړی خاصیتونو له نظره اداری ،تعلمی اوځانګلړی مالی سازمانونه لری.دپوهنتون ریاست د تعلمی اومالی ادارو لوړمقام ده، چی په سرکښی دپوهنتون ریس ټا کل شوی دی.