تشکیلات مرکز ملی آموزش حقوقی - پوھنتون کابل

تشکیلات مرکز ملی آموزش حقوقی

 

مرکز ملی آموزش حقوقی مطابق بند دوم حکم شماره (1564)مورخ 19/3/1386 مقام عالی ریاست جمهوری  الی نهائی شدن تشکیلات دایمی خود درزمانیکه مستقل بود دارای یک بورد موقت متشکل از اعضای ذیل:

  • دونفر نماینده با صلاحیت ستره محکمه به حیث اعضاء،
  • دونفر نماینده با صلاحیت وزارت عدلیه به حیث اعضاء ،
  • دونفرنماینده با صلاحیت لوی څارنوالی  به حیث اعضاء
  • یکنفر نماینده با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی بوده که ریاست این بورد موقت از میان اعضاء توسط خود آنها انتخاب می گردید .همچنان مطابق بند سوم حکم فوق الذکر مرکز ملی آموزش حقوقی دارای دارالانشاء بوده که متشکل از کارکنان اداری ، تخنیکی و مالی میباشد. مرکز ملی آموزش حقوقی افغانستان الی تاریخ  29/3/1390 یک نهاد مستقل بودجوی بوده وبعداً با صدور حکم شماره (2402) تشکیل و بودجه آن به پوهنتون کابل مدغم گردیده است.

ساختار تشکیل مرکز ملی آموزش حقوقی به کمیت (25) بست مامورین و(2) بست اجیران که جمعاً (27) بست کارکنان را احتواء می نماید می باشد.