تشکیلات مرکز ملی آموزش حقوقی - پوھنتون کابل

تشکیلات مرکز ملی آموزش حقوقی

 

  • دونفر نماینده با صلاحیت ستره محکمه به حیث اعضاء،
  • دونفر نماینده با صلاحیت وزارت عدلیه به حیث اعضاء ،
  • دونفرنماینده با صلاحیت لوی څارنوالی  به حیث اعضاء
  • یکنفر نماینده با صلاحیت وزارت تحصیلات عالی بوده که ریاست این بورد موقت از میان اعضاء توسط خود آنها انتخاب می گردید.

ساختار تشکیل مرکز ملی آموزش حقوقی به کمیت (25) بست مامورین و(2) بست اجیران که جمعاً (27) بست کارکنان را احتواء می نماید می باشد.