اهداف مرکز ملی آموزش حقوقی - پوھنتون کابل

اهداف مرکز ملی آموزش حقوقی

 

 • ارتقای دانش ومهارت های حقوقی و مسلکی کارمندان مسلکی ارگان های عدلی وقضائی و انجمن مستقل وکلای مدافع.
 • ارتقای دانش و مهارت های حقوقی و مسلکی فارغان پوهنځي های حقوقی و شرعیات پوهنتون های کشور قبل از شمولیت در ارگانهای عدلی و قضائی.
 • ایجاد زمینه تحقیقات علمی و حقوقی به منظور ارتقای دانش و مهارت های حقوقی و مسلکی برای کارمندان ارگانهای عدلی و قضائی  اعم از ستره محکمه ، وزارت عدلیه ، لوی څارنوالي، انجمن مستقل وکلای مدافع و فارغان پوهنځي های حقوق و شرعیات تمام پوهنتون ها که در مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی مصروف آموزش هستند.
 • تدویر برنامه های رشد ظرفیتی کوتاه مدت، کنفرانس ها ، ورکشاپ ها، سمینار ها، میزگردها ، مسابقات علمی وتحقیقاتی بصورت مشترک با ادارات عدلی و قضائی وانجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان.
 • ارتقای ظرفیت نهادی مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی به منظور ارائه خدمات تخصصی ، مطمئن و بهتر که کارایی، شایستگی و تخصص مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی را افزایش دهد.
 • تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه کار برای فارغان ستاژمرکز مستقل ملی آموزش حقوقی در ارگانهای عدلی وقضائی و انجمن مستقل وکلای مدافع بعد از اکمال دوره آموزش ستاژ و فراگیری دانش و مهارت های حقوقی و مسلکی در مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی.
 • بهبود وتجدید معیارها و روش های آموزش، دانش و مهارت های حقوقی و مسلکی و ارائه آموزش دوامدار برای کارمندان ارگانهای عدلی و قضائی ، انجمن مستقل وکلای مدافع و فارغان پوهنځي های حقوق و شرعیات پوهنتون های کشور.
 • ایجاد نصاب آموزشی معیاری، کارا  وواحد براساس نیازهای درج شده در استراتیژی سکتور عدلی و قضائی ومطالعه دقیق نیازمندی های آموزش کارمندان ارگانهای عدلی و قضایی، انجمن مستقل وکلای مدافع و فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات پوهنتون های کشور.
 • تلاش جهت هماهنگی برنامه های رشد ظرفیتی ارگانها ی عدلی و قضایی ، انجمن مستقل وکلای مدافع و تقویت نقش محوری مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی دراین زمینه .
 • آگاهی عامه ، ارتقای دانش حقوقی و قانونی عامه مردم افغانستان با چاپ ، پخش ونشرمعلومات قانونی وحقوقی در مجله آموزش حقوقی ، جزوه های آموزشی ، نشریه وسایت انترنتی مرکز ملی آموزش حقوقی و تفهیم این که حمایت از حاکمیت قانون و دسترس همه به عدالت نه تنها کار دولت است، بلکه فرهنگ دینی  وفریضه ملی هر افغان در کشور است.
 • تلاش برای مهیاء ساختن زمینه تحصیلات عالی ، کسب دانش و مهارت های جدید حقوقی و مسلکی در بیرون کشور برای آموزگاران ، معاون آموزگاران و ستاژران واجد شرایط.
 • هنماهنگی وارتباط با مراکز تعلیمی و آموزشی همانند مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی ،پوهنتون ها ونهاد های تحصیلی دربیرون کشور جهت انتقال و کسب  دانش و مهارت های جدید در عرصه  حقوق و آموزش.