وضیعت فعلی - پوھنتون کابل

وضیعت فعلی

         

 

مرکز ملی آموزش حقوقی  درطی پنج سال دوران خدمت ازطی سالهای (1388 الی سال جاری 1393) توانسته است بتعداد مجموعی (648) تن فارغان پوهنځی های حقوق وشرعیات، کارمندان ادارات محترم  لوی څارنوالی، وزارت محترم عدلیه ووکلای مدافع افغانستان را مطابق کریکولم جداگانه درسی آموزش عملی و مسلکی دهد که در شرایط کنونی بادنظرداشت ضرورت مبرم وجدی ارگانهای عدلی وقضائی کشوربه کادرهای ورزیده ومسلکی  دارند یک رقم قابل ملاحظه می باشد. درپهلوی آن مرکز توانسته تا سمینار های علمی  ومسلکی را درراستــــای محو پدیده منفور جرایم ناشی از فساد اداری ، خشونت علیه زنان ، مبارزره با تروریزم وسایر مسایل مهم قانونی وحقوقی را درسطح مرکز دایر نماید که دربلند بردن سطح آگاهی حقوقی وقانونی اشتراک کننده گان فوق العاده مؤثر بوده است.

نکته قابل عطف اینست که مرکز در ابتدای تأسیس به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری یک نهاد مستقل بودجوی پابه عرصه وجود گذاشت که در زمان استقلالیت توانست  دستآورد های  چشمگیر را حاصل نماید. اما بعد از مدت دو سال درحالیکه با مرکز کدام تفاهم ومشوره صورت نگرفته  با صدورحکم مقام عالی ریاست جمهوری بدون درنظر داشت معیارهای علمی ومسلکی که مختص به اهداف وساختار این مرکز می باشد  حکم ادغام آن با پوهنتون صادر گردیده است . که تاهنوزکه قریب به چهار سال از صدور حکم می گذرد پروسه ادغام تکمیل نگردیده است وعملی شدن آنهم نظر به متفاوت بودن خصوصیات هردو اداره ناممکن می باشد.

تجربه کشور های جهان نیزشان داده است که مراکز آموزش حقوقی در آن کشور ها برای معیاری ساختن نظام عدلی و قضائی نهایت مؤثربوده و به همین دلیل این مرکز ایجاد گردید تا در افغانستان چنین کارکرد داشته باشد. بنابرین تضعیف و بی سرنوشتی این مرکز ما را از ساختن یک نظام مسلکی عدلی و قضائی دور میسازد.

بناً با ذکر دلایل فوق بمنظور تحقق اهداف و بهبود امور مرزک جهت استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون وتأمین عدالت درجامعه احتراماً پیشنهاد می داریم تا استقلال دوباره مسلکی این مرکز تجدید گردیده ویا به تداوم آن طوریکه لازم دانند هدایت خواهند فرمود.