مرکز ملی آموزش حقوقی - پوھنتون کابل

مرکز ملی آموزش حقوقی

 

مرکزملی آموزش حقوقی بموجب امضای یادداشت تفاهم مشترک میان دولت جمهوری اسلامی افغانسـتان (وزرای عدلیه، تحصیلات عالی ، لوی څارنوالي ، رئیس ستره محکمه و رئیس شورای امنیت ملی و سفرای حکومت های ایتالیا و ایالات متحده امریکا) بتاریخ 22 جولای 2005 میلادی تأسیس آن در نظر گرفته شد.

بعد از تکمیل تعمیر این مرکز در محوطۀ پوهنتون کابل توسط کشور ایتالیا و تجهیز آن توسط ایالات متحده امریکا این مرکز طی حکم شماره (1564) مورخ  19/3/1386 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث یک نهاد عدلی رسمی و مستقل به منظور ارتقای سطح دانش حقوقی و مسلکی منسوبین ادارات عدلی و قضایی و فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات پوهنتون های کشور شناخته شد وبعداْ طی حکم شماره (۲۴۰۲) مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل و بودجه مرکز ملی آموزش حقوقی درچوکات پوهنتون کابل مدغم گردید که از بدوتأسیس الی اکنون در عرصه ارتقای ظرفیت نهاد های عدلی و قضایی برای عرضه خدمات عامه دستآورد های قابل ملاحظه  داشته است.

  • دیدگاه مرکز ملی آمــــــوزش حقوقی:

دیدگاه ما یک جامعه اسلامی دارای سیستم عدلی و قضائی متشکل از کادرهای متخصص، متعهد و دلسوز بوده و دارای دانش و مهارت های حقوقی و مسلکی جدید و کافی باشند تا در کشور عزیز ما قانون حاکم شده، مساوات وبرابری درمقابل قانون و دسترسی همه اتباع به عدالت واقعی تأمین شود.

  • مأموریت مرکز ملی آمــــــوزش حقوقی:
  • ارتقای دانش حقوقی  مسلکی منسوبین ادارات عدلی و قضائی کشور در سطح علمی وعملی آن.
  • ارتقای دانش حقوقی مسلکی فارغان پوهنځي های حقوق و شرعیات پوهنتون ها در سطح علمی و عملی آن.