محصلان جدیدالشمول ماستری

پوهنځی های که در بخش ماستری محصلان را جذب می نمایند عبارتند از : پوهنځی زبان و دابیات، پوهنځی اقتصاد، پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی، پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی، پوهنځی هنر های زیبا، پوهنځی کمپیوتر ساینس و پوهنځی شرعیات می باشند.

محصلین که به پروگرام ماستری ر ا بیش میبرند در صنف اول به تعداد (۲۰۱) تن ذکور (۷۳) تن اناث و در صنف دوم سال جاری به تعداد (۵۸) تن ذکور و(۱۶) تن اناث مصروف در س هستند.  همچنان در دوره دکتورا به تعداد(۱۹) تن هم از ذکور واناث در دیبارتمنت های بشتو ودری پوهنځی  زبان و ادبیات مصروف تدریس هستند.

در سال ۱۳۹۱ به تعداد(۵۵) تن ذکورو ۲۹تن اناث  فارغ ګردیده اند و در سال ۱۳۹۲ به تعداد (۴۳) تن ذکور و(۵۸ )تن اناث فارغ ګردیده اند.

از طریق رقابت آزاد داشتن نمرات دوره تحصیل حد اقل(۷۵) فیصد، نداشتن چانس خوردګی وناکامی در دوره  تحصیل ونظر به بذیرش  وضرورت پوهنځی از بلند ترین نمره به پایین ترین نمره.