محصلان جدیدالشمول لیسانس در سال (۱۳۹۳ ) روزانه وشبانه

  1. در سال (۱۳۹۳) در بخش روزانه ریاست امتحانات وزارت محترم تحصیلات عالی به پوهنتون کابل به تعداد (۵۱۳۶) تن محصلان را معرفی نموده که بعداَ در ظرفیت دوم به تعداد (۱۰۲) تن دیگر را نیز معرفی نمودند .

همچنان در سال (۱۳۹۳) در بخش شبانه ریاست امتحانات به (۱۱) پوهنځی های پوهنتون کابل به تعداد(۱۸۷۰) محصل ودر ظرفیت دوم نظر به فیصله شورای رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به تعداد(۸۴) تن محصلان را نیز معرفی نمودند.

  1. بروسه ثبت نام محصلان پوهنځی ها در سیستم دیتابیس (HMEIS ) وزارت تحصیلات عالی به صورت آنلاین می باشد که در ابتدا آمریت امور محصلان پوهنتون کابل از هر پوهنځی یک یک کارمند را به طور خد متی با همکاری در پروسه ثبت نام از پوهنځی های مربوطه  معرفی میکند. در صورت نبودن تکنالوژی (انترنت) ویا برق بااستفاده  از فورمه های چابی ثبت نام صورت می گیرد.
  2. بعد از ثبت نام برای محصلان از طرف آمریت امور محصلان پوهنتون کابل کارت هویت داده می شود ، و همچنان از طریق پوهنځی های مربوطه شان به کتاب خانه مرکزی معرفی می گردند . محصلان میتوانند که در کتابخانه مرکزی از منابع  دست داشته با استفاده انترنت و کمپیوتر معلومات لازمه را حاصل نمایند.
  3. محصلان که از مرکز بعد سپری نمودن امتحان کانکور جذب می گردند حتمأ محل بود باش دارند بنأ به کسانیکه از ولایات دور دست به پوهنتون کابل معرفی می گردند برای دختران در مجموع لیلیه وبرای پسران به اساس بلند ترین نمره کانکور وسهمیه که از طرف ریاست اداری آمریت لیلیه ها داده می شود تقسیم بندی می گردد،  یعنی بعضی از محصلان ولایات از لیلیه وبعضی ها از بدل عاشه مستفید میگردند.
  4. در سال (۱۳۹۲) از بخش روزانه پوهنځی های پوهنتون کابل به تعداد(۲۶۶۲) و از بخش شبانه سال (۱۳۹۲) به تعداد(۶۳۳) تن فارغ گردیدند . درسال(۱۳۹۳) از بخش شبانه به تعداد (۶۱۳) تن فارغ گردید ، ولی ازاینکه امتحانات سمستر خزانی بخش روزانه  تا فعلأ تکمیل نگردیده است از فارغان روزانه سال روان چیزی گفته نمی توانیم .

محصلان خارجی که در افغانستان تحصیل می نمایند

در پوهنتون کابل صرف ازکشور ترکیه محصلان مصروف  آموزش رشته های بخصوص می باشند ، یعنی در سال (۱۳۹۲) به تعداد (۲۵) تن از محصلان ترکی که به پوهنځی های زبان وادبیات، شرعیات وساینس جذب گردیده و همچنان درسال(۱۳۹۳) ، (۵) تن از محصلان ترکی در پوهنځی های ژورنالیزم وشرعیات پوهنتون کابل جذ ب گردیدند. پروسه جذب محصلان ترکی طوری تنظیم گردیده است که در قدم اول ذریعه لست که از طرف مکتب آریانا افغان ترک ترتیب شده به وزارت تحصیلات عالی واز طریق وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون کابل معرفی شده اند.