آمریت عمومی محصلان

آمریت عمومی محصلان درچوکات تشکیلات معاونیت امورمحصلان پوهنتون کابل ایفای وظیفه مینماید که درسال 1391 ازمدیریت عمومی به آمریت ارتقا نموده .

این آمریت طی سالیان گذشته با داشتن حد اکثر محصلین  بیشتر از بیست کارمند داشت ولی حالاتعداد کمیت محصلین بسیار بلند است که به تعداد( 22000 )هزار محصل دربخش روزانه وشبانه دپوهنځی های مختلف پوهنتون کابل مصروف تحصیل اندکه فعلا" درآمریت عمومی محصلان صرف هفت تن کارمند ایفای وظیفه مینماید که این وضع خیلی تاسف اوراست ومشکلات زیادی را به بارمیاورد.

بنا با ذکرمراتب فوق چارت تشکیلاتی آمریت عمومی محصلان چنین ارایه میشود.

آمریت عمومی محصلان یک بست (3 )

مدیریت عمومی ثبت راجستر یک بست (4)

مدیریت عمومی فارغان یک بست (4)

مدیریت بانک معلوماتی ودیتابس یک بست (5)

مدیرثبت راجستر یک بست (5)

مدیرفارغان یک بست (5)

کارمند رتبه ششم شش بست

کمپیوترکاربرای دیتابس پنج بست

کارگررتبه هشتم چهار بست

 

 

 

 

 

احصایه محصلین پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل دربخش روزانه سال ( 1392 ) :

          تعداد پوهحی ها ( 18 ) پوهنځی ا

          تعداد دیپارتمنت ها (    ) دیپارتمنت

          تعداد محصلین ذکور ( 12320 )

          تعداد محصلین اناث  ( 4397 )

         مجموع محصلین ذکور واناث درخش روزانه ( 16717 )

احصایه محصلین پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل دربخش شبانه سال ( 1392 ) سمستردوم :

         تعداد محصلین ذکور ( 3245 )

         تعداد محصلین اناث ( 497 )

         مجموع محصلین ذکورواناث ( 3742 )

احصایه محصلین جدیدالشمولان بخش شبانه پوهنتون کابل سال (1392 )

         تعداد محصلین ذکور ( 1620)

         تعداد محصلین اناث ( 180 )

         مجموع محصلین ذکورواناث ( 1800 )

احصایه محصلین ماستری پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل درسال (1392 )

         تعداد محصلین ذکور (        )

         تعداد محصلین اناث (         )

         تعداد رشته فعلان (           )

آمریت عمومی محصلان پوهنتون کابل ازاواخر سال 1391 الی اکنون ایفای وظیفه میدارند ودرطول یکسال دربخش های مختلف وظایف ذیل را انجام داده اند .

1-ثبت نام جدیدالشمولان محصلین پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل – شمولیت مجدد یک تعداد ازمحصلین که درسال گذشته تاجیل ویا ناکام وغایب بوده اند مطابق لویح حق شمولیت را دارا بوده اند .

-  چاب وتوزیع کتاب ثبت فارغان به پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل – جرای ترانسکرپت نمرات دوره تحصیلی بزبان ملی وانگلیسی برای فارغان وکسانیکه کاندید بورسهای تحصیلی بوده اند .

- اجری دیپلوم بزبان انگلیسی برای فارغان سالهای قبل که کاندید بورسهای دوره ماستری بوده اند .

- اجرای دیپلوم بزبان انگلیسی برای فارغان سال 1391 به شکل دسته جمعی وانفرادی پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل . – معلومات های رسمی درمورد فراغت فارغان سالهای قبل به مراجع مربوطه اش .

- دایرنمودن کمیسون وبرسی اسناد های مفقودی فارغان سالهای قبل که ازاثرجنگها حریق ویادست دست برد شده اند .

- معرفی محصلین مستحق بعد ازتاییدی کمیسیون تثبیت مستحقین لیله بریاست محترم امورلیلیه ها .

- ارسال لست های که ازطرف ریاست محترم لیلیه ها بخاطر اجرای بدل اعاشه واباته محصلین صورت گرفته به مراجع مربوطه ان .

- ترتیب وجمع اوری احصایه های محصلین بخش روزانه وشبانه پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل ازمرجع مربوطه ان.

- ترتیب وتنظیم اسناد محصلین جدیدالشمولان سال 1392 به دوسیه های مربوط ان .

- اجراات درمورد تبدیلی ها که ازطرف وزارت محترم تحصیلات عالی صورت گرفته به پوهنځی های مربوطه واطمینان ان بریاست محترم امورمحصلان . وهمچنان تبدیلی های داخل پوهنتون کابل .

- چاپ وتوزیع کارت اخذ بدل اعاشه واباته برای پوهنځی های جهت توزیع به محصلین که ازطرف کمیسیون ریاست محترم لیلیه ها مستحق شناخته شده اند .

- ارسال استعلام معلوماتی بریاست محترم قوای بشری ودوباره ارسال ان به مرجع مربوطه اش .

- معلومات درفورمهای کاریابی که ازدیگرارگانها به پوهنتون کابل مواصلت میکند .

- ارایه معلومات درفورمه فراغت که ازطرف ریاست محترم امورمحصلان وزارت تحصلات عالی ارسال میگردد .

- اجرای تاجیل برای انعده محصلین که به اساس لوایح تاجیل اخذ نموده اند .

- اشتراک درکمیته های اسناد مفقودی وکمیته تبدیل ازبخش روزانه به شبانه که محصلین خواهش تبدیلی خویشرا دارد .

- امادگی برای امتحانات سمستر اول و دوم دربخش روزانه وشبانه پوهنځی ها .

- پیشنهاد قرطا سیه امتحانات سمستر وتوزیع ان به پوهنځی های مختلف پوهنتون کابل .

- چاپ وتوزیع کارت هویت استادان ، کارمندان وکارگران پوهنتون کابل .

- توزیع فورمه های کمیته اختصاصی برای چهارده پاسان وارسال ان به ریاست محترم کمیته امتحانات .

- اخذ امتحان کانکورازچهارده پاسان ومعرفی انها به پوهنځی های مربوطه اش .

- اشتراک درکمیته نظم دستبلین مرکزی پوهنتون کابل .

- دایرنمودن جلسات مدیریت های محترم تدریسی پوهنځی ها جهت حل مشکلات انها .

- چاپ وتوزیع کارت هویت محصلین جدیدلشمولان برای پوهنځی ها جهت توزیع به محصلین .

- معرفی محصلان ممتاز به پروگرام های تحصیلی خارج ازکشور جهت رشد وانکشاف علمی محصلان .