اداره و پالیسی

پوهنتون کابل سال  ۱۳۹۱ پوهنځی جدید به نام اداره وپالیسی عامه راایجادنمود. این پوهنحّی  برنامه های درسی به سویه لیسانس را آغاز نموده که هدف آن کمک به انکشاف و تقویه  ظرفیت های ادارات وموسسات دولتی وغیر دولتی می باشد تا نیاز های این ادارات  و موسسات را مرفوع سازند.. در ابتداء این پوهنحّی  لیسانس عمومی را در بخش ادارۀ عامه وبالیسی دربخش روزانه اعطا خواهد کرد. در حال حاضر، هیچ پوهنحّی  یا مؤسسه در رابطه به تقدیم نمودن اشخاص مسلکی درین مورد خدمت نمیکند. با گسترش پوهنحّی، ساحات تخصصی و سایر برنامه های لسانس مطابق به نیاز های دولت و تقاضای بازار در آن اضافه خواهد شد.

برنامۀ دپلومۀ لسانس در ادارۀ عامه (Bachelor in Public policy & Administration)  محصلین را آمادۀ ارائۀ خدمات عامه میسازد واین محصلین  می تواند  در دفاتر دولتی  و غیر دولتی بطور مسلکی وظیفه اجرا کنند. اصول تدریس عصری به شمول ، شاگرد محور، کارها ی عملی، و آموزش های گروپی و مشارکتی برای عملی کردن تیوریهای خوانده شده به کار خواهند رفت و با کابرد دانش، مهارتها و ارزشهای کسب شده، محصلین تجربۀ های عملی لازم را حاصل خواهند کرد. تا بعد از فراغت در ساحه کار های عملی به کدام مشکل جدی مواجه نه گردند.

علاوه بر آموزش مسلکی، محصلین مهارت های علمی و فنی را نیز فرا خواهند گرفت که برای ادامۀ برنامه های پیشرفتۀ لیسانس ضروری اند ، جدیدا برنامه شبانه اداره و  پالیسی عامه را به صورت شبانه  اغاز نموده  تا محصلینی که فعلاً کار رسمی دارند و میخواهند اجراات کاری شان بهبود یابد یا فرصت های شغلی شان را بلند ببرند، از آن مستفید گردند. این پوهنځی در حال حاضربه تعداد 250نفر محصل و 8 تن استاد در سه دیپارتمنت به نام های اداره عامه ، پالیسی عامه و مدیریت عامه دارد

.دربدو تاسیس این پوهنځی پروژه محترم HEP  با این پوهنځی همکاری های تخنیکی و علمی داشت . با سعی وتلاش شبانه روزی رهبری این پوهنځی ، این پوهنځی موفق شد تا با پروژه محترم GIZ 

همکاری اکادمیک وتخنیکی آغازنماید .که  با وساطت این پروژه پوهنځی مذکور توانست با پوهنتون پوتسدام المان همکاری های اکادمیک را اغاز نماید .

هدف از ایجاد این پوهنځی

تربیه کادر متخصص در رشته های اداره و مدیریت ( پروژه های دولتی و خصوصی) و پالیسی سازی

بالابردن ظرفیت کاری کارکنان خدمات عامه

انجام کارهای تحقیقی در ساحه اداره و مدیریت پروژه های عامه و چگونگی تدارکات عامه و همکاری با سایر نهاد های علمی و تحقیقی

 

صفات و ویژه گی های  متوقعه فارغ التحصیلان این رشته

فارغ التحصیلان برنامۀ لسانس در ادارۀ عامه باید

 1. به حقوق، امتیازات، وظایف و مسؤلیت های اداره چی عامه ارزش قایل شوند.
 2. متد ین ،صادق، میهن دوست و متعهد به خدمت به نفع جامعه باشند
 3. منحیث اشخاص مسلکی صادق و وظیفه شناس به انجام وظایف محوله بپردازند و بخاطر بلند بردن سطح کارائی ادارات دولتی وخصوصی وظایف خود را انجام دهند.
 4. به روحیۀ همکاری ارزش قایل شوند و مهارتهای لازم برای بهتر نمودن روابط و تشریک مساعی در محیط کاری مختلف و با گروپهای کاری مختلف داشته باشند.
 5. با بکار بردن دانش عملی، طرز فکر خلاق، قدرت تحلیل وتجزیه ، خود وجامعه را بسوی پیشرفت سوق دهد.
 6. مفاهیم کلیدی، شیوه های عمومی، و مسایل فعلی مربوط به ادارۀ عامه را بدانند.
 7. قادر به تشریح رابطه متقابل بین ساحات مختلف ادارۀ عامه و روشهای ادارۀ عامه در ادوار مختلف تاریخ باشند.
 8. وضعیت را تحلیل کنند، مشکل را تشیخص دهند، راه حل را ارزیابی کنند، و مطابق به آن اجراآت نمایند.
 9. وظایف را اولویت بندی نمایند، منابع را هماهنگ سازند.
 10. نظریات، نتایج تحقیق، توصیه ها و پالیسی ها را به شکل کتبی و شفاهی بطور مسلکی در زمینه های مختلف سکتور های عامه و خصوصی به مردم تفهیم نمایند.
 11. فداکاری های از خود نشان دهند تا دیگران را در ساحات مختلف رشته ادارۀ عامه (چون محصلین، استادان و کارورزان ادارۀ عامه) تشویق و ترغیب نمایند.