پروفایل اساتید

 

پروفایل اساتید


محمدحسین احمدزی

درجه تحصیل: لیسان

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:بشرشناسی وباستانشناسی

بیشتر...

احمدعمرحامد

درجه تحصیل: لیسان

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

شریفه میرزاخیل

درجه تحصیل: لیسان

رتبه علمی: ‍پوهنیار

دیپارتمنت:

بیشتر...

محمد رسول باوری

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر...

غلام حبیب پنجشیری

درجه تحصیل: دوکتورا

رتبه علمی: ‍پوهنوال

دیپارتمنت:

بیشتر...

عبدالباقی پوپل

درجه تحصیل:

رتبه علمی: ‍پوهاند

دیپارتمنت:

بیشتر...

عبدالرحیم رحمانی

درجه تحصیل: لیسانس وسمستر سوم ماستری سال1395

رتبه علمی: ‍پوهندوی

دیپارتمنت:

بیشتر...