دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی

دیپارتمنت فلسفه و علوم اجتماعی به همت استاد دانشمند و گرانقدر پوهاند دوکتور سید بهاوالدین مجروح در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری وقت در اوایل سال 1353 تاسیس گردید.

ایجاد دیپارتمنت فلسفه و علوم اجتماعی به مثابه سر آغاز متخصص شدن سایر شعبات علوم اجتماعی مستقلانه این پوهنځی گردید ، ادامه جذب شاگردان در رشته فلسفه و علوم اجتماعی بعد از فراغت دوره اول متوقف گردیده و دوباره در سال 1358 آغاز و الی اکنون ادامه دارد.

باایجاد دیپارتمنت فلسفه ،نخبه ترین دانشمندان در رشته های فلسفه ، نظریات سیاسی ، جامعه شناسی تقدیم جامعه گردیده  و اساتید برجسته و صاحب تفکر بلند همچو پوهاند شهید سید بهاوالدین مجروح ، استاد داکتر شجاعی ، پوهاند سید سلطان شاه امام ، پوهاند محمد رسول امین ، پوهاند حسن کاکر ، استاد شهید تنیوال، محترم اشرف غنی احمدزی ، پوهاند یوسف کاکر ، استاد گرانقدر ولی محمد رحیمی ، استاد گرانقدر الف شاه حًدران ، استاد سمندر غوریانی وغیره اساتید به تدریس دروس این دیپارتمنت همت گماشتند.

دیپارتمنت فلسفه و علوم اجتماعی که امروز به دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی مسمی است، در سال 1359 در چوکات پوهنځی علوم اجتماعی به فعالیت ادامه داده است .

دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی نصاب تحصیلی درسی خود را مطابق نیازمندی پوهنتون و معیار های اکادمیک عیار نمود و مرتبا آنرا تجدید نمود و به همین ترتیب موفق گردیده است که تاحال 33 دوره فارغان را موفقانه به جامعه تقدیم نماید.

در این راستا نصاب تحصیلی جدید این دیپارتمنت که مضامین جدید مبنی بر نیازمندی های روز را در بر دارد جدیدا ترتیت وتقدیم مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و مسلکی میگردد و امید که با تدریس این مضامین شاگردان دوره های بعدی را به شیوه مدرن ومسلکی به دانش روز آراسته سازد.

جدول معرفی استادان دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار سال دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی بر اساس سیستم کریدت، 1391

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی سمستر 1

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

مبادی فلسفه

SsPhSo11

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی جامعه شناسی (1)

SsPhSo12

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

اساسات نگارش

SsPhSo13

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

لسان خارجی

SsPhSo14

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo15

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی بشر شناسی

SsPhSo16

3

اساسی – اجباری

پیش نیاز

48

 

 

48

 

 1.  

منطق قدیم

SsPhSo17

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی تاریخ

SsPhSo18

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی (سمستر 2)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

مبادی جامعه شناسی (2)

SsPhSo21

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

لسان خارجی

SsPhSo22

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo23

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ معاصر افغانستان

SsPhSo22

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

مفاهیم فلسفی (1)

SsPhSo25

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ جامعه شناسی

SsPhSo26

3

مسلکی – اختیاری

 

48

 

 

48

 

 1.  

روان شناسی عمومی

SsPhSo27

2

اساسی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی هنر

SsPhSo28

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

19

 

 

272

 

 

272

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی (سمستر 3)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

لسان خارجی

SsPhSo31

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo32

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه قدیم شرق

SsPhSo33

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

مفاهیم فلسفی (2)

SsPhSo32

2

اساسی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی توسعه

SsPhSo35

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تیوری معرفت

SsPhSo36

2

مسلکی - اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه اخلاق

SsPhSo37

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی فامیل

SsPhSo39

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه قرون وسطی

SsPhSo38

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی (سمستر 4)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

لسان خارجی

SsPhSo41

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo42

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه قدیم غرب

SsPhSo43

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

میتودلوژی

SsPhSo44

2

مسلکی- اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی دهات

SsPhSo45

3

مسلکی- اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ ادیان

SsPhSo46

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

نظریات اجتماعی دانشمندان اسلامی

SsPhSo47

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ تمدن اسلام

SsPhSo48

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی سمستر (5)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo51

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه دین

SsPhSo52

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی شهری

SsPhSo53

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه اسلامی 1

SsPhSo52

2

مسلکی – اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه عصر جدید 1

SsPhSo55

3

مسلکی – اجباری

پیش نیاز

48

 

 

48

 

 1.  

جامعه شناسی سیاسی

SsPhSo56

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

عرفان اسلامی

SsPhSo57

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

دموگرافی

SsPhSo58

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی سمستر (6)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo61

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه اسلامی 2

SsPhSo62

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه عصر جدید 2

SsPhSo63

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

اساسات زیبایی شناسی

SsPhSo62

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی صنعتی

SsPhSo65

2

مسلکی – اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

روش تحقیق در علوم اجتماعی

SsPhSo66

4

مسلکی – اجباری

 

64

 

 

64

 

 1.  

منجمنت

SsPhSo67

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی تغییرات اجتماعی

SsPhSo68

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

 

 

19

 

 

304

 

 

304

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی سمستر (7)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

جامعه شناسی آموزش و پرورش

SsPhSo71

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

فلسفه کلاسیک آلمان

SsPhSo72

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

سمینار در جامعه شناسی

SsPhSo73

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه زیبایی شناسی

SsPhSo74

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

پیداگوژی

SsPhSo75

2

اختیاری

 

32

 

 

32

 

 1.  

نظریه های جامعه شناسی 1

SsPhSo76

3

مسلکی- اجباری

پیش نیاز

48

 

 

48

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo77

2

عمومی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

فلسفه سیاسی 

SsPhSo78

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی مضامین دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی (سمستر 8)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

ثقافت اسلامی

SsPhSo81

2

عمومی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

هرمنوتیک

SsPhSo82

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

فلسفه معاصر غرب

SsPhSo83

2

مسلکی – اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

پرابلم های اجتماعی

SsPhSo84

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ساختار جامعه افغانی

SsPhSo85

2

مسلکی- اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

نظریه های جامعه شناسی 2

SsPhSo86

3

مسلکی – اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

سمینار در فلسفه

SsPhSo87

2

مسلکی اجباری

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

16

 

 

256

 

 

256