دیپارتمنت تاریخ عمومی

فلاسفه، جامعه شناسان، علمای علم سیاست، متکلمین و علمای دین، تماماً به نقش و اهمیت رشته تاریخ در خلق آگاهیهای ارزشمند تاریخی، شناخت دقیقتر وضعیت کنونی و مسیر آینده جوامع اعتراف دارند.

تاریخ حرکت جوامع فرهنگها و اندیشه درست تر زمان است و به عبارت دیگر سر گذشت «شدن انسان» در گذر زمان می باشد. مطالعه تاریخ با روشن ساختن تجربه های موفق و ناموفق حکومتها، جوامع و اندیشه ها، فهم عالمانه تر جریانات فکری اجتماعی و سیاسی را امکانپذیر می سازد و به ما کمک می کند تا تحولات آینده جامعه را با نگاه عمیقتر و علمی تر مورد توجه قرار دهیم.

دیپارتمنت تاریخ عمومی تلاش می ورزد تا جریانات عمده تاریخی را با توجه قلمروهای وسیعتر تمدنی در آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا مورد بحث و بررسی قرار دهد و دیپارتمنت تاریخ معاصر، مهمترین رویدادهای معاصر جهان و افغانستان را مورد توجه قرار می دهد.

دیپارتمنت تاریخ عمومی از دیپارتمنت های کلیدی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل می باشد که از سال 1359 بدین سو به فعالیت های علمی و تحقیقی پرداخته و کوشیده است تا با تحمل مشکلات و نا بسامانی ها در ارتقای ظرفیت ها تحصیلی و بلند بردن توانمندی های علمی نسل جوان توجه جدی مبذول نماید.

این دیپارتمنت از زمان تأسیس تا به حال، تعداد کثیری از دختران و پسران را بعد از سپری نمودن دوره 4 ساله تحصیلی بخشهای روزانه و شپی «شبانه» به ادارات، نهادهای دولتی! به خصوص بخش معارف کشوری به درجه لسانس معرفی نماید.

دیپارتمنت تاریخ عمومی از پربارترین دیپارتمنت های پوهنتون کابل بوده که استادان مجرب و دانشمند را در مقاطع مختلف از تاریخ فعالیت خویش به درجه های لسانس، ماستر و دکتورا به دامان خویش پرورش داده و زمینه فراهم آوری و عرصه خدمات تحصیلی بهتر را برای ارضای بنیادهای جامعه و نسل جوان مساعد گردانیده است.

متأسفانه با آغاز خشونت ها و ناگواری ها و جنگهای خانمانسوز، عده ای از استادان ورزیده این دیپارتمنت طعم نا خوشایند مهاجرت را چشیده و بعد از سپری نمودن مدتی در دیار غربت چشم از جهان پوشیده به دیار حق پیوسته اند که نبود آنها نه تنها برای دیپارتمنت تاریخ عمومی بلکه برای کانون تحصیلات عالی افغانستان فاجعه و ضایعه علمی بزرگ تلقی می گردد. اعضای دیپارتمنت تاریخ عمومی از خداوند بزرگ بهشت برین برایشان استدعا می نمایند.

دیپارتمنت تاریخ عمومی تبارز دهنده هویت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسانها از بدو پیدایش آنها بوده است. در این دیپارتمنت، در سمسترهای متعددد کوشش به عمل آمده تا به چهره واقعی ملت ها و کشورها به معرفی گرفته شود تا جوانان با درک واقعی و آگاهی قبلی در جهت رشد و شناخت دقیق، آینده درخشان را به ارمغان آورند وبه  بیان حوادث و وقایع تاریخی افغانستان و جهان به صورت شفاف و واضح و دور از هر نوع تعصب و تبعیض بپردازند.

بعد از اینکه افغانستان در مسیر بازسازی خویش مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و مرحله جدیدی از تاریخ خویش را آغاز نمود و نیز بعد از سپری نمودن دوره تاریک، مردم افغانستان امیدی به زنده گی دوباره پیدا نمودند، در صدد شدند تا پدیده شوم بی سوادی را از جامعه دور نمایند. بناً خانواده های افغانی فرزندان خویش را برای تعلیم و تربیه به مراکز تعلیمی و تحصیلی فرستادند. به همین شکل دروازه های کانون علمی و تحصیلی به روی آنها باز گردید.

با حمایت جامعه جهانی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان و پوهنتون کابل با داشتن ظرفیت بلند، عده کثیری از جوانان بعد از اخذ امتحان کانکور در پوهنځی های 14 گانه خویش پذیرفت، خوشبختانه پوهنځی علوم اجتماعی نیز با دیپارتمنت های چهار گانه خویش با عرضه خدمات تحصیلی آماده خدمت برای جوانان کشور عزیز خویش بوده است و فعلاً بیش از هزار نفر محصل در این پوهنځی و بیش از 350 نفر آن در دیپارتمنت تاریخ عمومی مصروف فراگیری علم و دانش هستند و در دیپارتمنت های فلسفه و بشر شناسی و باستان شناسی نیز به همین شکل فعالیت می نمایند.

استادان دیپارتمنت با امکانات محدود و ناچیز توانستند چندین دوره فارغ التحصیل بدهند و به سویه لسانس نیروی انسانی به جامعه تقدیم نمایند تا در ادارات دولتی و بخش معارف کشور مصروف به خدمت به مردم خویش گردند.

دیپارتمنت  تاریخ عمومی نصاب تحصیلی خویش را نظر به مفیدیت و ضرورت مندی آن با توجه به مقتضیات زمان و نیازمندی های جامعه با همکاری استادان دیپارتمنت مورد بازنگری قرار داده و بعد از غور و بررسی های همه جانبه تهیه  و مورد اجرا قرار داده است.

جدول معرفی استادان دیپارتمنت تاریخ

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر 1)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

کارتوگرافی

SsH11

2

اساسی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

جامعه شناسی جامعه افغانی

SsH12

2

اساسی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی تاریخ

SsH13

2

اساسی-اجباری

پیش نیاز

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی اتنوگرافی

SsH14

2

اساسی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

لسان خارجی

SsH15

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ تمدن شرق

SsH16

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

جغرافیای تاریخ افغانستان

SsH17

2

اصلی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH18

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر2)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

مبادی باستان شناسی

SsH21

2

اساسی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

متون تاریخی دری

SsH22

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

لسان خارجی

SsH23

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی بشر شناسی

SsH24

2

اساسی

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ قدیم افغانستان

SsH25

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ تمدن غرب

SsH26

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

پیداگوژی

SsH27

2

عمومی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH28

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر3)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

لسان خارجی

SsH31

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH32

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ ممالک آسیاسی

SsH33

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ اروپا

SsH34

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ تمدن اسلام

SsH35

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

متون تاریخ پشتو

SsH36

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH37

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر4)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

لسان خارجی

SsH41

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH42

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ ممالک آسیایی

SsH43

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ اروپا

SsH44

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ تمدن اسلام

SsH45

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

روش تحقیق در تاریخ

SsH46

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH47

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر5)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH51

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ ممالک آسیایی

SsH52

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ اروپا

SsH53

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

منابع تاریخ افغانستان

SsH54

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ هنر

SsH55

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH56

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

روان شناسی

SsH57

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر6)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH61

3

مسلکی - اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ ممالک آسیایی

SsH62

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ اروپا

SsH63

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

جغرافیای سیاسی و اقتصادی

SsH64

3

اصلی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

اصول تدریس در تاریخ

SsH65

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH66

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

17

 

 

272

 

 

272

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر7)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

تاریخ معاصر استرالیا

SsH71

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH72

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ اروپا

SsH73

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ افریقا

SsH74

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

مبادی باستان شناسی

SsH75

2

اساسی

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ شرق میانه

SsH76

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ شرق دور

SsH77

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ امریکای لاتین

SsH78

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH79

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

مجموع

 

18

 

 

288

 

 

288

 

 

 

 

 

 

نصاب تحصیلی درسی چهار ساله  دوره لیسانس بخش روزانه دیپارتمنت تاریخ  بر اساس سیستم کریدت، 1391 (سمستر8)

شماره

 

مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

نوع مضمون

پیش نیازها

تعداد ساعات درسی

 

مهر و امضاء گردد

نظری

عملی

لابراتوری

مجموع

 1.  

تاریخ افغانستان

SsH81

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ معاصر ایران

SsH82

3

مسلکی-اجباری

 

48

 

 

48

 

 1.  

تاریخ معاصر روسیه

SsH83

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ نیم قاره هند

SsH84

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ شرق میانه

SsH85

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ جنوب شرق آسیا

SsH86

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

تاریخ ایالات متحده امریکا

SsH87

2

مسلکی-اجباری

 

32

 

 

32

 

 1.  

ثقافت اسلامی

SsH88

2

عمومی

 

32

 

 

32

 

 1.  

مونوگراف

SsH89

5

 

 

 

80

 

80

 

 

مجموع

 

22

 

 

272

80

 

352