تاریخچه و مراحل انکشاف پوهنحی

این پوهنحی به حیث یکی از جوانترین پوهنحی های پوهنتون مطابق به ایجابات وقت و زمان نظر به پلان توسعه پوهنتون کابل در سال 1359 به وجود آمده که دیپارتمنت های تاریخ، ژورنالیزم، فلسفه و علوم اجتماعی را از پیکر پوهنحی ادبیات و علوم بشری وقت جدا گردانید و بنیان تأسیس پوهنحی را در همان سال گذاشت و با دیپارتمنت های متذکره به فعالیت آغاز نمود. اما دیری نگذشت که دیپارتمنت ها از رشته های دیگر در پوهنحی و پوهنتون یکی بعد از دیگری تأسیس شد. دیپارتمنت بشر شناسی و باستانشناسی در سال 1360 و دیپارتمنت تاریخ نوین افغانستان در سال 1361 در پوهنحی به فعالیت آغاز نمود. پروگرام درسی رشته های مختلف این پوهنحی شامل مضامین اختصاصی و عمومی پوهنتون مانند تاریخ نوین افغانستان، جامعه شناسی علمی، اقتصاد سیاسی و لسان خارجی بود. پروگرام درسی رشته های تاریخ و فلسفه بنابر اهداف تعلیمی و تربیتی ده فیصد مضامین مسلکی تربیتی را نیز در بر می گرفت که توسط استادان پوهنحی تعلیم و تربیه تدریس می شد. عالی ترین ارگان اتخاذ تصمیم در پوهنحی مانند سایر پوهنحی ها شورای علمی استادان بود. همچنان در پوهنحی کمیته های چون: کمیته ترفیعات علمی استادان، کمیته نشرات، کمیته نظم و دسپلین، کمیته بررسی پروگرام های درسی، کمیته امتحانات، کمیته تدویر سمینارها و انجمن علمی محصلان موجود و تا هنوز فعال است.

پوهنحی علوم اجتماعی از جمله اولین پوهنحی پوهنتون کابل بوده که پروگرام شبانه را در سال 1359 دایر و ضمنا پروگرامهای ماستری را در سال 1366 آغاز نمود و چندین دوره از پروگرام ماستری فارغ التحصیلان را به جامعه افغانی عرضه کرده است. ولی متأسفانه به اساس جنگ های داخلی بعد از 1371 پروگرام ماستری به سکتگی مواجه شده که از دو سال به این طرف مجدداً رهبری پوهنحی پروگرام ماستری را تهیه کرده ان شاءالله آغاز خواهد شد.

به استثنای حاکمیت طالبان پروگرام شبانه نورمال جریان دارد. در پوهنحی علوم اجتماعی کتابخانه اختصاصی موجود است که در این اواخر کتب زیادی خریداری و تا حدی مشکلات استادان و محصلین رفع می گردد.

موزیم آموزشی برای دیپارتمنت بشر شناسی و باستانشناسی در سالهای قبل در پوهنحی موجود بوده که در جریان جنگها متضرر گردیده، ابزار و وسایل آن از بین رفته بود ولی در مدت ده سال اخیر مجدداً با همکاری پوهنتون فرای المان و مرکز دافا فرانسه تا حدودی دوباره تجهیز و برای فعالیت محصلین آماده گردیده است.

در سالهای قبل توامیت پوهنحی علوم اجتماعی با کشورهای غربی و اروپایی بوده، بعد از سال 1357- 1370 روابط با کشورهای دیگر کمرنگ گردیده ولی توامیت رسمی با اتحاد شوروی سابق و کشورهای هم پیمان شان موجود بوده که استادان و محصلین پوهنحی از بورسهای کوتاه مدت و طویل مدت استفاده نموده اند.

بعد از سال 1371 توامیت پوهنحی تا الحال با هیچ کشور طور رسمی وجود ندارد ولی رهبری پوهنحی تلاش دارد با با یکی از کشورها توامیت رسمی داشته باشد.

به هر صورت از سال 1381- 1390 ارتباط پوهنحی و دیپارتمنت ها با موسسات بین المللی موجود است که در نتیجه آن تعداد از استادان این پوهنحی از فیلوشیف ها استفاده کرده، دو تن از استادان این پوهنحی از دیپارتمنت بشر شناسی و باستانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی غرض ادامه تحصیلات ماستری و دکتورا به هند فرستاده شده که مصروف تحصیلات شان هستند، دو تن از استادان جوان دیپارتمنت بشر شناسی و باستانشناسی و چهار تن از محصلین این دیپارتمنت در ماه سپتمبر سال 2011 غرض ادامه تحصیلات عالی به کشور فرانسه مسافرت می نماید. با وصف فعالیت های که در پوهنحی علوم اجتماعی صورت گرفته بسنده نبوده تلاش ها وجود دارد تا زمینه مساعدت ها برای انکشاف بعدی پوهنحی میسر گردد.  م