عبدالرحیم رحمانی

 

عبدالرحیم رحمانی

درجه تحصیل:لیسانس وسمستر سوم ماستری سال1395

 

رتبه علمی: ‍پوهندوی

سال تولد: 1970

محل تولد: کابل

سال شمول در کادرعلمی: 1996

مسولیت های علمی درپوهنځی علوم اجتماعی ودیپارتمنت تاریخ عمومی : 1-استاد رهنما از چندین اسا تید دیگر( خارج از پوهنتون کابل).

 1- استاد رهنمادرپایان نامه محصلین (مونوگراف ).

2-عضوکمیته امتحانات پوهنځی برای چند مرتبه.

3- درسال 1394به صفت آمر کمیته امتحانات برای دوسمستر درداخل پوهنځی.

4- سه مرتبه درامتحانات عمومی پوهنځی ها ی پوهنتون کابل به صفت عضو کنترولرکمیته امتحانات بخش روزانه وشبانه.

5- عضوکمیته سرسبزی درداخل فاکولته .

6- عضوکمیته نظم ودسپلین درداخل فاکولته.

اثرهای علمی چاپ شده:

1-خدمات فرهنگی دوره عباستان .

2- نگاهی به دولت غلامان درهند.

3- بررسی اوضاع سیاسی،اقتصادی،وفرهنگی هندوستان (1505الی1660م).

کتب فوق درنشرات پوهنتون چاپ نشده است.

اثرهای علمی آماده چاپ : ندارم.چون محصل ماستری میباشم.

مقاله های علمی چاپ شده:

1-سیر بودیزم درهند.

2- بررسی آیین هندویسیم درهندوستان.

3- علل خشونت ها ی خانواده گی.

4- نقش زنان درنهاد های آموزش وپرورش.

5- نقش خودکفایی زنان درمحو خشونت های خانواده گی.

6- نقش التمش درچگونگی به قدرت رسیدن سلطان رضیه.

موضوع سیمینار:

1-درسال 2001میلادی به ازطریق GTZدعوت به سیمینار تحت عنوان ازبین بردن جنگ وتقویه صلح به جرمنی شدم وبرگشتم.

2-ازطریق مرکز تحقیقات پالیسی درداخل محوطه پوهنتون کابل دوسیمینارهای تحت عنوان مراحل جنگ درکشورمان افغانستان که یکی آ ن درکتاب خانه پوهنتون کابل ودیگرآن درپوهنتون البیرونی ارایه شدند.

3- سه سیمینا ها تحت عناوین مختلف برای ترفیع علمی که دوی آن به یادم است 1- تجارت پرتگالی ها درهندوستان .2- ونقش یک غلام ترکی وبالاخره چگونه به قدرت رسیدن وی.

شماره تماس: 0700028843