غلام حبیب پنجشیری

 

غلام حبیب پنجشیری

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنوال

سال تولد: 1334

محل تولد: کابل

سال شمول در کادرعلمی: 26 / 9 / 1360

مسوؤلیت های علمی در پوهنتون: استاد برحال دیپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان در پوهنحی علوم اجتماعی ـ پوهنتون کابل، رئیس سابق پوهنحی علوم اجتماعی از 14 / 5 / 1383 الی 20 / 11 / 1385، عضو شورای علمی پوهنحی علوم اجتماعی، عضو در شورای علمی پوهنتون کابل، عضو بورد نشراتی پوهنتون کابل، عضو هیأت تحریر در مجله های ژورنالیزم و روشنایی در پوهنتون کابل، همکار علمی در ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف جمهوری اسلامی اسلامی افغانستان، مسوؤل کمیته امتحانات پوهنحی علوم اجتماعی و نماینده پوهنحی علوم اجتماعی در کمیته اعتلای بهبود کیفیت در پوهنتون کابل.

اثرهای علمی چاپ شده:

  1. بررسی اوضاع سیاسی افغانستان طی سالهای 1901 الی 2001 میلادی.
  2.  بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیه رسمی در افغانستان طی سالهای 1903 الی 2001 میلادی.

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

  1. نقدی بر اثر افغانستان در مسیر تاریخ تألیف فاضل دانشمند؛ میرغلام محمدغبار.
  2.  معارف افغانستان در گذر تاریخ.

مقاله های علمی چاپ شده: نگرشی بر معارف افغانستان طی سالهای 2001 الی 2016 میلادی، مـُـدرنیزم (نوگرایی)، محمود طرزی؛ شخصیت چند بُعدی، سرمایهگذاری دربارها در کانونهای آموزشی و پرورشی، فراز و فرود معارف افغانستان در یک سده، رهنمای معلم تاریخ برای صنوف نهم و دهم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غزنویان، چگونگی ظهور مشروطیت در افغانستان، شیوه تاریخ نگاری احمد علی کهزاد، نقش روشنگرانه ملا فیض محمدکاتب هزاره در تنویر ا‌ذهان مردم، پلان خانواده، معرفی ارزشهای جامعه افغانی، نحوۀ عملکرد بخشایش در جامعه افغانی، مشکلات اجتماعی افغانستان طی سالهای 1881 الی 1919 م، اثرات ناگوار عقده حقارت در جامعه، مواظبت سالم جوانان، اهمیت جیوپولیتیک افغانستان، مولفه های وحدت ملی، عـلـل تکامل تمدنها در تاریخ هنر، چیستی فرهنگ و توسعه، پـُـست مـُـدرنیزم ( فرا نوگرایی )، اقتصاد بازار، پیآمدهای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی آن در افغانستان، جنسیت و فرهنگ در افغانستان، نقش زنان در آیندۀ افغانستان، زنان در یک و نیم دهه ی پسین افغانستان، طبیعت و تربیت (ارزش ها و نگرش ها) و بررسی چگونگی تفاوتها میان مردان و زنان (پیش زمینه ها و چشم انداز).

سیمیمنارها و موضوعات آن:  

  1. محمود طرزی؛ شخصیت چند بُعدی.
  2. چشم انداز معارف در دهۀ تحول ( 2014 الی 2024 میلادی ).
  3. بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیه رسمی در افغانستان (طی سالهای 1903 الی 2001 میلادی).

تاریخ وقوع سیمینارها 1 / 9 / 1393 خورشیدی

محل برگزاری سیمینارها پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل

اسم سیمینار دهنده با مشخصات آن پوهندوی دوکتور حبیب پنجشیری استاد دیپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان در پوهنحی علوم اجتماعی ـ پوهنتون کابل.

محتویات سیمینار ابعاد زنده گانی محمود طرزی به عنوان ادیب، شاعر، ژورنالیست، حامی آرشیف ملی، دیپلومات کارکشته و بانی تاریخ معاصر کشور، چالش ها و فرصت های آموزشی، پرورشی و تحصیلی در آیندۀ افغانستان و چند و چون سیر تاریخی تعلیم و تربیه رسمی در افغانستان در برگیرنده محتوا و درونمایه سیمینارها بودند.

کنفرانس و سیمینار که قرار است در آیندۀ نزدیک پیشکش شود:

  • خشونت هایی فزاینده بر زنان و طرُق جلوگیری از آن عنوان مقاله ایست که به روز دوشنبه 8 / 9 / 1395 در یک کنفرانس علمی مرتبط به موضوع منع خشونت علیه زنان در پروگرام ماستری جندر و مطالعات زنان پوهنحی علوم اجتماعی پوهنتون کابل در هوتل کابل استار تدویر و ارایه خواهد شد.  
  • ارایه مقالۀ علمی ـ تحقیقی پیرامون زندگینامه ی مختصر مرحوم پوهاند دوکتور جلال الدین صدیقی؛ آمر پیشین دیپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان و استاد پوهنحی علوم اجتماعی در پوهنتون کابل در اخیر ماه جدی سال روان (1395).

ایمیل: behzadbarmak@gmail.com

شماره تماس: 0700 22 18 46