احمد عمر حامد

 

احمد عمر حامد

درجه تحصیل: لیسان

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال تولد: ۱۳۴۵

محل تولد: کابل

سال شمول در کادر:  ۱۳۷۴

مسؤولیتهای علمی در پوهنتون: (عضو کمیته نظم و دسپلین فاکولته علوم اجتماعی)

اثرهای علمی آماده چاپ: (۱). د پښتنو اتنیکی منشأ (۲). منشا اتنیکی تاجکها   

سیمینارها:

۱. موضوع سیمینار (۱). فرهنگ و مشخصات آن

۲. تاریخ وقوع سیمینار۱۳۹۴

۳. محل برگذاری سیمینار علوم اجتماعی

۴. اسم سیمینار دهنده با مشخصات آن شخص احمد عمر حامد

۵. محتویات سیمینار

شماره تماس:  +93 (0) 700848171