شریفه میرزاخیل

 

شریفه میرزاخیل

درجه تحصیل: لیسان(فعلاٌ محصل سال دوم برنامۀ ماستری جندرومطالعات زنان درپوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل میباشم)

 

رتبه علمی: ‍پوهنیار

سال زاد:1346

زادگاه: ولایت پروان قریۀ توغبیردی

معاون پوهنځی علوم اجتماعی .

عضو شورای علمی پوهنځی علوم اجتماعی.

آثارعلمی چاپ شده:

1.بیگاری منحیث یک مشکل اجتماعی در افغانستان طی سال های(1356تا1385).

مقاله های علمی چاپ شده:

1.خشونت های خانواده گی و پیوند آن با ازدواج های غیرقانونی.

2.چرا زنان خشونت پزیراند.

سمینار ها:

1.فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان در دهۀ اخیر.سرطان  سال 1395

درپوهنځی علوم اجتماعی، محتویات آن در بر گیرنده نقش زنان درفرآیند صلح ،مصالحه ملی وپروسۀ انتخابات در افغانستان( عکسها درYou Tube ) موجود است.

2.نقش حقوق بشری زن در خانواده و اجتماع ،محل تدویر پوهنځی علوم اجتماعی ، میزان 1395 محتویات آن به تصویر کشیدن چالش های فراروی زنده گی زنان در خانواده ها در افغانستان،(عکسها موجود است).

3.مشکلات ویا چالش های فراروی جمع آوری عواید دولت در افغانستان . عقرب 1395 در صنف ماستری پوهنځی علوم اجتماعی.

ایمیل آدرس: mirzakhail@gmail.com

شماره تماس:0700029105