دیپارتمنت روانشناسی

 

      با در نظر داشت نیازسنجی که به عمل آمده  و پرنسیب های پذیرفته شدۀ تعلیم وتربیه، تعلیم و تربیت رشد وانکشاف حتمی را ببار می آورد یعنی بدون تعلیم وتربیه تحولی در زنده گی به وجود نخواهد آمد وزنده گی بدون یادگیری مفهوم نخواهد داشت. بنابراین، به منظور پیشرفت وانکشاف در سطوح مختلف وعرصه های گوناگون زنده گی باید در قدم نخست به آموزش و پرورش توجه جدی و بیش از حد صورت گیرد. تا تغییرات مطلوب در زنده گی انسانها رونما شود. اما تعلیم وتربیت و ایجاد تغییر ارزشمند در زنده گی انسانها نیازمند دانش مسلکی بوده که روانشناسی به عنوان دانش مسلکی، یکی از سودمند ترین دانش سازنده محسوب میگردد. زیرا روانشناسی محور اصلی و چرخۀ حیات انسان پنداشته شده و منحیث یک پدیدۀ تاثیر گذار بالای زنده گی انسان نقش بارز را ایفا نموده و سلوک را قابل مفهوم وشناخت میسازد. پس بدون آگاهی از دانش روانشناسی وتوجه به آن در زنده گی، تغییر در ابعاد مختلف زنده گی امکان پذیر نیست. زیرا تغییر در جامعه، نیاز مند تغییر در فرد است و تغییر در زنده گی فرد نیازمند تغییر در رفتار و روان او است و تغییر در رفتار و سلوک فرد نیازمند آشنایی با اصول وقواعد روانشناسی می باشد. زیرا بدان وسیله میتوان سلوک ورفتار فرد را در جهت مطلوب تغییرداد واز این طریق جامعه را متحول نموده و فضای بهتری را برای ادامه سالم حیات فراهم ساخت. با در نظرداشت توضیحات فوق میتوان عدۀ از اهداف روانشناسی را مختصراً چنین بیان داشت:

شماره

رتبه علمی

نام و تخلص

ولد

درجه تحصیل

دیپارتمنت

ملاحظات

1

پوهنوال

دوکتور میر اکرم

میر حیدر

داکتر

روانشناسی

 

2

پوهنمل

سراج الدین

محمد رحیم

ماستر

روانشناسی

 

3

پوهنمل

خلیل الرحمن

محمد سرور

لیسانس

روانشناسی

 

4

پوهنمل

ستارالدین صدیقی

رحیم الدین

ماستر

روانشناسی

 

5

پوهنمل

وحید الله وحید

عبدالحکیم

لیسانس

روانشناسی

 

6

پوهنمل

محمد جمیل

نور محمد

ماستر

روانشناسی

 

7

پوهنیار

محمد علی فطرت

جان محمد

ماستر

روانشناسی

 

8

پوهیالی

عبدالعظیم مومند

ولی احمد

ماستر

روانشناسی

 

9

پوهنیار

سلما احدی

عبدالاحد

لیسانس

روانشناسی

 

10

پوهنیار

خواجه ذبیح الله

خواجه خلیل الله

لیسانس

روانشناسی

 

11

پوهنیار

قاری خیرالدین

محمد حسین

لیسانس

روانشناسی

 

12

پوهنیار

محمد ناصر

محمد رسول

لیسانس

روانشناسی

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

کریکولم دیپارتمنت روانشناسی

سمستر اول :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی عمومی 1

اساسی

101

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

 

2

اساسات تعلیم وتربیه

اساسی

131

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی( پیداگوژی)

 

3

تعلیمات صلح

اختصاصی

132

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

 

4

حفاظت محیط زیست

عمومی

 

2

 

2

زمین شناسی

 

5

اساسات کمپیوتر

عمومی

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

 

6

انگلیسی

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

 

7

ثقافت اسلامی(1)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

 

8

مجموعه

 

 

16

 

17

 

 

 

سمستر دوم :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی عمومی( 2

اساسی

201

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی عمومی 1

2

مبادی صحت روانی

اختصاصی

202

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی( روانشناسی )

ندارد

3

کاربرد کمپیوتر

عمومی

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر

4

انگلیسی( 2)

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

انگلیسی 1

5

ثقافت اسلامی(2)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی 1

6

بیولوژی

اساسی

 

4

 

4

ساینس ( بیولوژی)

ندارد

7

تاریخ معاصر افغانستان

عمومی

 

2

 

2

علوم اجتماعی ( تاریخ معاصر)

ندارد

8

مجموعه

 

 

17

 

18

 

 

 

سمستر سوم:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی تربیتی 1

اختصاصی

303

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

روانشناسی عمومی 1 و2

2

روانشناسی فزیولوژیک

اختصاصی

304

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی عمومی

 

فلسفه تعلیم و تربیه

اساسی

335

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم و تربیه

3

روانشناسی رشد 1

اختصاصی

305

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی عمومی

5

روانشناسی جنیتک

اختصاصی

306

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

بیولوژی

6

انگیسی اختصاص 1

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی)

ندارد

7

ثقافت اسلامی (3)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

8

مجموعه

 

 

21

 

21

 

 

 

سمستر چهارم :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی تربیتی 2

اختصاصی

403

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

تربیتی 1

2

روانشناسی رشد 2

اختصاصی

405

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد 1

4

روانشناسی اطفال استثنانی

اختصاصی

407

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد1

 

احساس و ادراک

اختصاصی

408

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی عمومی

5

روانشناسی جنائی

اختصاصی

409

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

جنینتک

6

ثقافت اسلامی (4)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

7

انگلیسی اختصاصی 2

عمومی

 

2

 

2

زبان و ادبیات ( دیپارتمنت انگلیسی )

انگلیسی اختصاصی 1

8

مجموعه

 

 

20

 

20

 

 

 

سمستر پنجم :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی اجتماعی

اختصاصی

510

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

تربیتی 1،2

3

تعلیم وتربیه مقایسوی

اساسی

536

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم وتربیه

4

اصول مشاوره و رهنمایی

اختصاصی

511

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

رشد 1،2

5

تاریخ روانشناسی

اختصاصی

512

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

عمومی و تربیتی

6

ثقافت اسلامی (5)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

7

اداره تربیتی

اساسی

566

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( اداره )

اساسات تعلیم تربیه

8

مجموعه

 

 

18

 

18

 

 

 

سمستر ششم :

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

2

احصائیه تربیتی

اساسی

613

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

احصائیه 1

3

مکاتب روانشناسی

اختصاصی

614

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

تاریخ روانشناسی

4

مشاوره و رهنمایی روانی

اختصاصی

615

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

اصول مشاوره ورهنمایی

5

اصول تدریس

اساسی

644

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( پیداگوژی)

اساسات تعلیم تربیه

6

ثقافت اسلامی (6)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مجموعه

 

 

16

 

16

 

 

 

سمستر هفتم:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

آسیب شناسی اجتماعی

اختصاصی

716

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

روانشناسی اجتماعی

2

روانشناسی شخصیت

اختصاصی

717

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

مکاتب روانشناسی

 

روانشناسی غیرعادی

اختصاصی

718

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

مبادی صحت روانی

3

نصاب تعلیمی

اساسی

746

3

 

3

روانشناسی و علوم تربیتی ( اداره)

اداره تربیتی

5

روانشناسی ومدیریت

اختصاصی

719

2

 

2

روانشنسی وعلوم تربیتی( روانشناسی )

اداره تربیتی

6

ثقافت اسلامی (7)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

مجموعه

 

 

          16

 

16

 

 

 

 

 

 

سمستر هشتم:

شماره

 

مضامین

 

نوع مضامین

کود نمبر

 

تعداد کریدت

 

پوهنځی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

 

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

 

روش تحقیق

اختصاصی

820

4

 

4

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی )

احصائیه تربیتی

1

ارزیابی تربیتی

اساسی

851

4

 

4

روانشناسی وعلوم تربیتی  (پیداگوژی )

احصائیه تربیتی

2

پیمایش در روانشناسی

اختصاصی

821

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

روانشناسی شخصیت

5

روان درمانی

اختصاصی

822

2

 

2

روانشناسی و علوم تربیتی (روانشناسی)

رهنمایی و مشاوره

6

امتحان دولتی

اختصاصی

823

5

 

5

روانشناسی و علوم تربیتی ( روانشناسی)

تکمیل دوره نصاب

7

ثقافت اسلامی (8)

عمومی

 

1

 

1

شرعیات

ندارد

8

مجموعه

 

 

18

 

18