دیپارتمنت پیداگوژی

دیپارتمنت پیداگوژی

    دیپارتمنت پیداگوژی (علوم تربیتی )  پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی  به منظور تربیت نیروی انسانی  متعهد و کاردان  در رشته علمی پیداگوژی ، در سطوح مختلف نظام معارف کشور  و به منظور بر آوردن نیاز های اموزشی  وزارت  معارف  در درجه اول  وزارت تحصیلات  عالی  و دیگر موسسات دولتی  و غیر دولتی  با حفظ  ارزش های ملی ،اسلامی و انسانی بیشتر از چهل سال  است که عرضه خدمات آموزشی با اعتبار را در چوکات  پوهنتون کابل می نماید ،این دیپارتمنت  طی سال های که خدمات آموزشی را ارایه نموده است ،همواره ارزش های حاکم جامعه افغانستان و نیاز های تحنیکی و علمی موسسات استخدام کننده را در نظر داشته است و اینک با توجه به اصل علمی انکشاف وبهبود نصاب درسی وبا در نظر داشت فراخوان ملی وزارت تحصیلات عالی ، نیاز سنجی های آموزشی را انجام داده و بر اساس آن تغییرات لازم را در اهداف ، محتوا ،روش ها  و شیوه های ارزیابی این دیپارتمنت به وجود آورده است

 

 

شماره

رتبه علمی

نام و تخلص

ولد

درجه تحصیل

دیپارتمنت

ملاحظات

1

پوهنوال

دوکتور امین الله امین

عبدالقیوم

ماستر

پیداگوژی

 

2

پوهنیار

شکیبا هلال

هلال الدین

ماستر

پیداگوژی

 

3

پوهندوی

محمد نعیم بهین

دولت خان

ماستر

پیداگوژی

 

4

پوهنیار

محمد طاهر

محمد حسن

ماستر

پیداگوژی

 

5

پوهیالی

محمد بشیر

محمد شریف

لیسانس

پیداگوژی

 

6

پوهیالی

زلمی وفایار

محمد یعقوب

لیسانس

پیداگوژی

 

7

پوهنیار

نادره جان فقیری

فقیر محمد

ماستر

پیداگوژی

 

8

پوهنمل

سید احمد شاه

سید محمد

ماستر

پیداگوژی

 

9

پوهیالی

مجیب الرحمن

فضل الرحمن

لیسانس

پیداگوژی

 

10

پوهنیار

محمد طاهر

محمد حسن

ماستر

پیداگوژی

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

کریکولم دیپارتمنت پیداگوژی

 

سمستر اول          

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

اساسات تعلیم و تربیت (1)

اختصاصی

PsEd 131   

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

2

روانشناسی عمومی   (1)

اساسی

PsEd 101    

4

0

4

روانشناسی

ندارد

 

 

3

اصول و مبانی علم مدیریت

اساسی

PsEd161     

4

0

4

اداره تربیتی

ندارد

 

 

4

حفاظت محیط زیست     

پوهنتونی

PsEd1G3                           

2

0

2

زمین شناسی) محیط زیست(

ندارد

 

 

5

    تعلیمات صلح

 

اساسی

PsEd  132  

2

 

2

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

6

اساسات کمپیوتر

پوهنتونی

PsEd 1G5                

1

1

2

کمپیوتر ساینس

ندارد

 

 

7

زبان انگلیسی (1)

پوهنتونی

PsEd1G1            

2

0

2

زبان و ادبیات - انگلیسی

ندارد

 

 

8

ثقافت اسلامی (1)

پوهنتونی

PsEd 1G2   

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ندارد

 

 

 

مجموع کریدیت

   

20

0

21

   

 

 

                 

 

 

سمستر دوم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

اساسات تعلیم وتربیت (2)

اختصاصی

PsEd 231     

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

اساسات تعلیم و تربیت (1)

 

 

2

روانشناسی عمومی (2)

اساسی

PsEd 201     

4

0

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی (1)

 

 

3

رهبری و  سازماندهی تربیتی

اختصاصی

PsEd 233               

2

0

2

پیداگوژی (علوم تربیتی)

اصول و مبانی علم مدیریت

 

 

4

تاریخ معاصر

پوهنتونی

PsEd2G4                    

2

0

2

علوم اجتماعی (تاریخ)

ندارد

 

 

5

کار برد  کمپیوتر

پوهنتونی

PsEd2G6        

1

1

2

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر(1)

 

 

6

زبان انگلیسی (2)

پوهنتونی

PsEd2G1        

2

0

2

زبان و ادبیات- انگلیسی

زبان انگلیسی (1)

 

 

7

ثقافت اسلامی (2)

پوهنتونی

PsEd 2G1      

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (1)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

16

0

17

   

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر سوم

 

           

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

پلان گذاری تربیتی

اختصاصی

PsEd  334  

4

0

4

پیداکوژی (علوم تربیتی)

رهبری و سازماندهی تربیتی

 

 

2

روانشناسی تربیتی

اساسی

PsEd303  

4

0

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی (2)

 

 

3

فلسفه تعلیم و تربیت (1)

اختصاصی

PsEd335  

4

0

4

پیداکوژی (علوم تربیتی)

اساسات تعلیم و تربیت (2)

 

 

4

روانشناسی  رشد

اساسی

PsEd305   

4

0

4

روانشناسی و علوم تربیتی

( روانشناسی)

روانشناسی عمومی

 

 

5

زبان انگلیسی تخصصی (1)

اختصاصی

PsEd 336 

2

0

2

پیداگوژی و علوم تربیتی

زبان انگلیسی (2)

 

 

6

ثقافت اسلامی (3)

پوهنتونی

PsEd  3G2     

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (2)

 

 

                 

 

 

 

مجموع کریدیت

   

19

0

19

   

 

 

                 

 

 

 

سمستر چهارم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

تعلیم تربیه مقایسوی

اختصاصی

PsEd 437   

4

0

4

پیداکوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

2

بشر شناسی تربیتی

اختصاصی

PsEd 438  

2

0

2

پیداکوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

3

فلسفه تعلیم و تربیت (2)

اختصاصی

Psed  435    

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

فلسفه تعلیم و تربیت (1)

 

 

4

زبان انگلیسی تخصصی (2)

اختصاصی

Psed 436   

2

0

2

پیداگوژی و علوم تربیتی

زبان انگلیسی تخصصی (1)

 

 

5

جامعه شناسی تربیتی

اختصاصی

PsEd 439   

3

.

3

پیداگوژی(علوم تربیتی)

جامعه شناسی عمومی

 

 

6

ثقافت اسلامی (4)

پوهنتونی

         PsEd4G2   

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (3)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

16

0

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر پنجم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

روانشناسی اجتماعی

اساسی

PsEd510   

4

0

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی

 

 

2

اداره تربیتی

اساسی

PsEd363

4

0

4

اداره تربیتی

اصول و مبانی  علم مدیریت

 

 

3

تاریخ تعلیم و تربیت

اختصاصی

PsEd540   

4

0

4

پیداکوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

4

اصول مشاوره

اساسی

PsEd511   

2

.0

2

روانشناسی

ندارد

 

 

5

تعلیم و تربیت اطفال استثنایی

اختصاصی

PsEd 541  

3

0

3

پیداکوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

 

 

 

6

ثقافت اسلامی (5)

پوهنتونی

PsEd5G2  

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (4)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

18

0

18

   

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

سمستر ششم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

نظارت و راهنمایی تعلیمی

اختصاصی

PsEd642   

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

2

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

اساسی

PsEd643   

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

3

اصول تدریس  

اختصاصی

PsEd644  

4

0

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

4

احصائیه تربیتی

اختصاصی

PsEd613  

4

1

4

روانشنناسی

ندارد

 

 

5

مشاوره و راهنمایی تحصیلی

اساسی

PsEd  652

2

0

2

پیداگوژی (علوم تربیتی)

روانشناسی تربیتی

 

 

6

ثقافت اسلامی (6)

پوهننتونی

Psed 6G2 

1

0

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (5)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

19

0

19

   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمستر هفتم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

تکنا لوژی آموزشی

اختصاصی

Psed745    

4

 

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

روشهای عمومی تدریس

 

 

2

انکشاف نصاب تعلیمی (1)

اختصاصی

Psed 746  

4

 

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

مبانی و اصول تعلیم وتربیت (2)

 

 

3

تاریخ تعلیم وتربیت افغانستان

اختصاصی

PsEd 747  

3

 

3

پیداگوژی (علوم تربیتی)

ندارد

 

 

4

تدریس آموزی

اختصاصی

Psed748   

1

 

3

پیداگوژی (علوم تربیتی)

روشهای عمومی تدریس

 

 

 

 

 

5

ثقافت اسلامی (7)

پوهنتونی

PsEd 7G2  

1

 

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (6)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

12

 

16

   

 

 

               

 

 

سمستر هشتم

             

 

 

شماره

مضامین

نوع مضمون

کود نمبر

تعداد کریدیت

پوهنحی و دیپارتمنت عهده دار تدریس

مضامین پیش شرط

 

 

تیوری

عملی

مجموع

 

 

1

ارزیابی تربیتی

اختصاصی

PsEd  851 

4

 

    4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

احصائیه در تعلیم و تربیت

 

 

2

انکشاف نصاب تعلیمی (2)

اختصاصی

PsEd846   

4

 

4

پیداگوژی (علوم تربیتی)

انکشاف نصاب تعلیمی (1)

 

 

3

روش های تحقیق درعلوم تربیتی

اختصاصی

PsEd 820   

2

2

4

روانشناسی

 

احصایئه تربیتی

 

 

4

پالیسی ملی تعلیم و تربیت

اختصاصی

PsEd 849   

2

 

2

پیداگوژی (علوم تربیتی)

تعلیم و تربیت مقایسوی

 

 

5

امتحان دولتی

اختصاصی

PsEd  850    

5

 

5

پیداگوژی (علوم تربیتی)

تکمیل دوره نصاب

 

 

6

ثقافت اسلامی (8)

پوهنتونی

PsEd8G2     

1

 

1

شرعیات- ثقافت اسلامی

ثقافت اسلامی (7)

 

 

 

مجموع کریدیت

   

20

 

20