کتابخانه

از ایجاد  پوهنځی  به اینطرف فعالیت داشته و   مساحت آن 4/7 متر مربع درتعمیر      پوهنځی  میباشد  و به تعداد 1200 جلد کتابهای مختلف مختلف النوع بدسترس محصلان  قرار دارد.

مرکز پژوهش وخلاقیت  که به کمک افغانهای مقیم در کانادا باز سازی گردیده درخدمت محصلان      پوهنځی  میباشد. که دارای 10 پایه کمپیوتر بوده همه روزه محصلان استفاده مینمایند .مرکز انکشاف مسلکی برای استادان      پوهنځی  که از طرف پروژه USAID باز سازی شده بود تا اخیر سال 2011 فعالیت داشتند مجهز با 10 پایه کمپوتر دسک تاپ ،پروجکتور میباشد  فعلآ نفر مسوول ندارد .

کارت هویت از طرف ریاست پوهنتون توزیع گردیده ، و کیفیت آن خوب میباشد .