تاریخچه پوهنځی :

 

       پوهنځی  روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل در سال 1962 مطابق 1341 در چوکات پوهنتون کابل بنام      پوهنځی  تعلیم وتربیه تاسیس ، با داشتن 60 تن محصل و ده نفر استادان مجرب افغانی وامریکایی که در رشته های مختلف دوکتورا و ماستری داشتند آغاز به کار کرد.

      در سال 1383 انستیتوت پیداگوژی کابل به اسم پوهنتون تعلیم وتربیه تغیر نام کرد. این      پوهنځی  بنآ با درنظرداشت ارتباط رشته ای با پوهنتون تعلیم تربیه واهمیت ارزش روانشناسی وعلوم تربیتی وضرورت آن منحیث یک نهاد مستقل اسم      پوهنځی  را بنام      پوهنځی  روانشناسی وعلوم تربیتی مسما و بوازرت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد ومنظور گردید.

           پوهنځی  روانشناسی وعلوم تربیتی دارای چهار دیپارتمنت بنام های تعلیم وتربیه، روانشناسی ،اداره ومنجمنت تربیتی ودرسال جدید 1392 مشاوره و راهنمای میباشد. وفارغان این دیپارتمنت ها میتوانند در بخش های مدیریت تربیتی – وزارت تحصیلات عالی ومعارف – استادان پوهنتون های تربیه معلم ودارالمعلمین ها – مشاورین صحت روانی – مشاورین مکاتب – مفتشین معارف – وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت امور زنان ایفای وظیفه نمایند.

  • زمین استهلا ک شده ندارد .
  • معاونان      پوهنځی   هریک  پوهنمل سراج الدین علیمی  ، پوهنمل عین الدین معروف ،پوهنیار سید احمد شاه شریفی و فعلا پوهنمل خلیل الرحمن خلیل میباشد .
  •      پوهنځی  دارای سه دیپارتمنت میباشد .پیدا گوژی ،روانشناسی  که از بدوتاسیس      پوهنځی  فعالیت داشته اند و دیپارتمنت اداره تربیتی که در سال 1384 ایجاد و آغاز به فعالیت نموده است .

نام دیپارتمنت

ذکور

اناث

لیسانس

ماستر

دوکتورا

مجموع استادن

پیداگوژی

7

2

3

3

1

 

روانشناسی

10

2

9

6

1

 

اداره تربیتی

5

1

1

3

1

 

مشاوره و راهنمای

1

3

 

3

1

 

مجموع

23

8

13

12

3

31 نفر

 

 

  • درقسمت تعداد فارغان سالهای قبل از 1380 آمار دقیق موجود نیست  ولی بعد از سال 1380 الی 1390 فارغان بخش روزانه این      پوهنځی  به 733 نفر میرسد که 418 نفر آن ذکور و 315 نفر آن اناث میباشد، ودرقسمت بخش شبانه در سال 1384 آغاز به جذب نموده وتا حال به تعداد 182 نفر فارغ که از جمله 14 نفر اناث 168 نفر آن ذکور میباشد .

ودر رابطه به جذب فارغ التحصیلان به ادارات دولتی و یا غر دولتی قبلآ 80% انها جذب میگردید وحال 50% فیصد از آنها جذب مکاتب ،پوهنتونها و به حیث کار شناسان بخش تعلیم و تربیه به وزارت معارف جذب میشوند .

  • استفاده از لیلیه برای محصلان طبقه ذکور و اناث ،تعمیر که از طرف وزارت تحصیلات عالی برای محصلان  در نظر گرفته شده .استفاده از میدان ورزشی که در پوهنتون کابل موجود میباشد .
  •  خدمات محصلان:  موجودیت انجمن مشاوره ورهنمای در      پوهنځی   .