دیپارتمنت اداره و منجمنت

 

دوره لیسانس دیپارتمنت اداره تربیتی یکی از دوره های تحصیلی میان رشته ای در نظام آموزشی تحصیلات عالی بوده که هدف از ایجاد آن تربیه  مدیران متخصص و متعهد مورد نیاز سازمانها، ادارات و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی و آشنا ساختن هر چه بیشتر آنان با استفاده از روشهای علمی مدیریت در ساحه کاری است، تا بتوانند تصدی امر مدیریت و رهبری را در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزشی در موسسات تحصیلی و تعلیمی عهده دار شده و با موثریت و کارایی هر چه بیشتر خدمات آموزشی را با تدوین و اجرای استراتژی ها و پالیسی های نهادهای تعلیمی و تحصیلی از طریق برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، رهبری و کنترول و نظارت با استفاده بهتر از منابع مالی، مادی، انسانی و اطلاعاتی، با ایجاد جو مساعد در جهت نیل به اهداف آموزشی رسمیِ از پیش تعیین شده نائل آیند.

محصلان در این دوره آموزشی افزون بر آشنایی با مسائل تیوری دانش اداره و مدیریت تربیتی، با جنبه های عملی این رشته آشنا می شوند. در این دوره آموزشی محصلان دانش، نگرش و مهارتهای زیر را به منظور ایفای نقش مدیر و متخصص اداره تربیتی در موسسات آموزشی کسب می نمایند.

 

شماره

رتبه علمی

نام و تخلص

ولد

درجه تحصیل

دیپارتمنت

ملاحظات

1

پوهنمل

عبدالحق

عبداخالق

ماستر

اداره تربیتی

 

2

پوهندوی

غلام دستگیر حضرتی

غلام حضرتی

ماستر

اداره تربیتی

 

3

پوهیالی

شازیه  رحیمی

رحمت خان

لیسانس

اداره تربیتی

 

4

پوهیالی

رضا میرزایی

ضامن علی

لیسانس

اداره تربیتی

 

5

پوهنمل

عین الدین معروف

مصلح الدین

ماستر

اداره تربیتی

 

6

 

 

 

 

 

 

 

کریکولم دیپارتمنت اداره و منجمنت

 

سمستر اول

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اصول و مبانی مدیریت (1)

تخصصی

PsEd161

4

 

 

4

اداره تربیتی

ندارد

2

اساسات تعلیم و تربیه

اساسی

psEd131

3

 

 

3

پیداگوژی

ندارد

3

روانشناسی عمومی

اساسی

psEd 101

3

 

3

روانشناسی

ندارد

4

مبانی کمپیوتر

عمومی

psEdg105

1

 

1

2

کمپیوتر ساینس

ندارد

5

حفاظت محیط زیست

عمومی

psEdG103

2

 

 

2

زمین شناسی

ندارد

6

ثقافت اسلامی

عمومی

PsEdG102

1

 

 

1

شرعیات

ندارد

7

لسان انگلیسی

عمومی

psEdG101

2

 

 

2

ادبیات

ندارد

8

تاریخ معاصر

عمومی

psEdG104

2

 

2

علوم اجتماعی-تاریخ

ندارد

9

تعلیمات صلح

اختیاری

psEd

2

 

 

2

روانشناسی

ندارد

 

مجموعه

 

 

20

1

21

 

 

 

 

سمستر دوم

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اصول و مبانی مدیریت (1)

تخصصی

PsEd161

4

 

 

4

اداره تربیتی

اصول ومبادی مدیریت (1)

2

کار برد کمپیوتر در مدیریت

تخصصی

psEd280

 

1

1

2

کمپیوتر ساینس

مبانی کمپیوتر

3

تیوری های مدیریت

تخصصی

psEd269

 

3

 

3

اداره تربیتی

ندارد

4

حقوق اساسی

تخصصی

psEd296

3

 

3

حقوق وعلوم سیاسی

ندارد

5

روانشناسی تربیتی

اساسی

psEd203

 

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی

6

تاریخ تعلیم و تربیه

اساسی

psEd240

 

2

 

2

پیداگوژی

ندارد

7

لسان انگلیسی

عمومی

psEd201

 

2

 

2

زبان و ادبیات

لسان انگلیسی

8

ثقافت اسلامی

عمومی

 

psEd202

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی

 

مجموعه

 

 

 

20

1

21

 

 

 

سمستر سوم

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت آموزشی

تخصصی

 

psEd363

4

 

4

اداره تربیتی

اصول مبانی مدیریت

2

اصول محاسبه

تخصصی

 

psEd371

3

 

3

پوهنحی اقتصاد

ندارد

3

احصائیه عمومی

تخصصی

 

psEd395

3

 

3

پوهنحی وترنری

ندارد

4

مبادی علم اقتصاد

تخصصی

 

psEd394

2

 

2

پوهنحی اقتصاد

ندارد

5

روانشناسی رشد

اساسی

 

psEd305

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی

6

فلسفه تعلیم و تربیه

اساسی

 

psEd335

4

 

4

پیداگوژیی

ندارد

7

ثقافت اسلامی

عمومی

 

psEd302

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی

 

مجموعه

 

 

 

21

 

21

 

 

 
 
سمستر چهارم

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت آموزشی

تخصصی

psEd463

 

4

 

4

اداره تربیتی

مدیریت آموزشی

2

مبادی آمور مالی و تنظیم بودجه

تخصصی

psEd470

 

2

1

2

اقتصاد –احصائیه

اصول محاسبه

3

احصائیه و کار برد آن در مدیریت

تخصصی

psEd472

 

2

 

2

اداره تربیتی

احصائیه عمومی

4

اقتصاد تربیتی

تخصصی

psEd485

 

2

 

2

اداره تربیتی

اقتصاد عمومی

5

روانشناسی رشد(2)

اساسی

psEd405

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی رشد(1)

6

تعلیم وتربیه مقایسوی

اساسی

psEd436

 

2

 

2

پیداگوژی

اساسات تعلیم و تربیه

7

ثقافت اسلامی

عمومی

psEd402

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی(3)

8

مجموعه

 

 

 

17

1

17

 

 

 

 

سمستر پنجم

 

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

پلانگذاری تربیتی (1)

تخصصی

psEd583

3

 

3

اداره تربیتی

مدیریت آموزشی

2

نظام آموزشی افغانستان

 

تخصصی

psEd586

2

 

2

اداره تربیتی

مدیریت آموزشی

3

تکنالوژی آموزشی

 

تخصصی

psEd590

2

1

2

اداره تربیتی

ندارد

4

لسان انگلیسی تخصصی

(1)

تخصصی

psEd565

2

 

2

ادبیات

لسان انگلیسی(2)

5

مدیریت منابع بشری

 

تخصصی

psEd567

3

 

3

اداره تربیتی

ندارد

6

روش تحقیق درعلوم تربیتی

 

اساسی

psEd520

2

1

2

روانشناسی

ندارد

7

جامعه شناسی تربیتی

 

اساسی

psEd539

3

 

3

اداره تربیتی

ندارد

8

 

ثقافت اسلامی

عمومی

psEd502

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی(4)

 

مجموعه

 

 

 

18

2

20

 

 

 

 

سمستر ششم

 

 

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روش تحقیق در مدیریت

 

تخصصی

psEd692

1

1

2

اداره تربیتی

روش تحقیق در علوم تربیتی

2

پلانگذاری تربیتی

تخصصی

psEd683

3

 

3

اداره تربیتی

پلا نگذاری تربیتی

3

لسان انگلیسی(2)

تخصصی

psEd665

2

 

 

2

ادبیات

لسان انگلیسی(2)

4

نظارت و رهنمائی آموزشی

تخصصی

psEd687

3

 

3

پیداگوژی

مدیریت آموزشی

5

رهنمائی تحصیلی و شغلی

تخصصی

 

psEd691

2

 

2

روانشناسی

روانشناسی طفل

6

مدیریت حل منازعات در ادارات

تخصصی

psEd677

2

 

2

اداره تربیتی

ندارد

7

رهبری آموزشی

تخصصی

psEd673

2

 

 

2

اداره تربیتی

مدیریت آموزشی(2)

8

احصائیه تربیتی

اساسی

psEd613

 

2

 

2

روانشناسی

احصائیه عمومی

9

ثقافت اسلامی

عمومی

psEd602

 

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی (5)

10

روانشناسی اجتماعی

اختیاری

psEd610

2

 

 

2

روانشناسی

روانشناسی عمومی

 

مجموعه

 

 

20

 

1

21

 

 

 

 

سمستر هفتم

 

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت رفتار سازمانی

تخصصی

psEd768

3

 

3

اداره تربیتی

اصول مبادی مدیریت

2

نصاب تعلیمی (1)

تخصصی

psEd788

2

1

2

اداره تربیتی

ندارد

3

مدیریت مفاهمه و ارتباطات

تخصصی

psEd774

2

 

2

اداره تربیتی

ندارد

4

اصول دفتر داری

تخصصی

psEd775

2

 

 

2

اداره تربیتی

ندارد

5

مدیریت در اسلام(1)

تخصصی

psEd781

1

 

1

شرعیات

ندارد

6

اصول تدریس

اساسی

psEd744

2

 

1

3

پیداگوژی

ندارد

7

ارزیابی تربیتی

اساسی

psEd721

3

 

1

4

روانشناسی

روانشناسی تر بیتی

8

رواشناسی شخصیت

اختیاری

psEd777

2

 

 

2

رواشناسی

روانشناسی عمومی

9

مجموعه

 

 

17

 

3

20

 

 

 

 

 

سمستر هشتم

 

شماره

مضامین

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مدیریت تدارکات

 

تخصصی

psEd876

2

 

2

اداره تربیتی

اصول محاسبه

2

 

نصاب تعلیمی

تخصصی

psEd888

2

1

2

اداره تربیتی

نصاب تعلیمی

3

 

مدیریت پروژه در موسسات آموزشی

تخصصی

psEd878

1

1

2

اداره تربیتی

مدیریت آموزشی(2)

4

 

مدیریت در اسلام (2)

تخصصی

psEd881

1

 

1

شرعیات

مدیریت در اسلام (1)

5

مدیریت دانش در موسسات آموزشی

 

تخصصی

psEd879

2

 

2

اداره تربیتی

اصول و مبانی مدیریت (2)

6

 

امتحان دولتی

تخصصی

psEd897

5

 

5

اداره تربیتی

روشهای تحقیق  در مدیریت

7

کارعملی در مکاتب

تخصصی

تخصصی

psEd893

 

2

2

اداره تربیتی

مدیریت اموزشی

8

 

پالیسی ملی تعلیم و تربیه

اختیاری

psEd849

2

 

2

پیداگوژی

پلانگذاری تعلیم و تربیه

 

 

مجموعه

 

 

15

4

19