وضعیت فعلی

           پوهنځی  روانشناسی وعلوم تربیتی دارای چهار دیپارتمنت بنام های تعلیم وتربیه، روانشناسی ،اداره ومنجمنت تربیتی ودرسال جدید 1392 مشاوره و راهنمای میباشد. وفارغان این دیپارتمنت ها میتوانند در بخش های مدیریت تربیتی – وزارت تحصیلات عالی ومعارف – استادان پوهنتون های تربیه معلم ودارالمعلمین ها – مشاورین صحت روانی – مشاورین مکاتب – مفتشین معارف – وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت امور زنان ایفای وظیفه نمایند.

  • زمین استهلا ک شده ندارد .
  • معاونان      پوهنځی   هریک  پوهنمل سراج الدین علیمی  ، پوهنمل عین الدین معروف ،پوهنیار سید احمد شاه شریفی و فعلا پوهنمل خلیل الرحمن خلیل میباشد .
  •      پوهنځی  دارای سه دیپارتمنت میباشد .پیدا گوژی ،روانشناسی  که از بدوتاسیس      پوهنځی  فعالیت داشته اند و دیپارتمنت اداره تربیتی که در سال 1384 ایجاد و آغاز به فعالیت نموده است .

نام دیپارتمنت

ذکور

اناث

لیسانس

ماستر

دوکتورا

مجموع استادن

پیداگوژی

7

2

3

3

1

 

روانشناسی

10

2

9

6

1

 

اداره تربیتی

5

1

1

3

1

 

مشاوره و راهنمای

1

3

 

3

1

 

مجموع

23

8

13

12

3

31 نفر

 

 

  • درقسمت تعداد فارغان سالهای قبل از 1380 آمار دقیق موجود نیست  ولی بعد از سال 1380 الی 1390 فارغان بخش روزانه این      پوهنځی  به 733 نفر میرسد که 418 نفر آن ذکور و 315 نفر آن اناث میباشد، ودرقسمت بخش شبانه در سال 1384 آغاز به جذب نموده وتا حال به تعداد 182 نفر فارغ که از جمله 14 نفر اناث 168 نفر آن ذکور میباشد .

ودر رابطه به جذب فارغ التحصیلان به ادارات دولتی و یا غیر دولتی قبلآ 80% انها جذب میگردید وحال 50% فیصد از آنها جذب مکاتب ،پوهنتونها و به حیث کار شناسان بخش تعلیم و تربیه به وزارت معارف جذب میشوند .

  • استفاده از لیلیه برای محصلان طبقه ذکور و اناث ،تعمیر که از طرف وزارت تحصیلات عالی برای محصلان  در نظر گرفته شده .استفاده از میدان ورزشی که در پوهنتون کابل موجود میباشد .
  •  خدمات محصلان:  موجودیت انجمن مشاوره ورهنمای در      پوهنځی   .

کافتریا برای بخش نهاری در پوهنتون موجود است .

همایش ها صورت نگرفته  .

سفر های علمی :اشتراک پوهنمل خلیل الرحمن در یک کنفرانس بین المللی در کشور ناروی واخذ مقام اول مقاله شان در کنفرانس متذکره .

تحصیل استادان : پوهنمل مریم احمدی ماستری درامریکا فعلا کوردیناتور پروگرام ماستری اداره عامه .پوهنمل ستار الدین صدیقی ماستری در کشور هندوستان فعلا ریس در وزارت تحصیلات عالی  ، عبدالعظیم مومند ماستری درکشور هندوستان فعلا استاد دیپارتمنت روانشناسی .

  • برنامه های انکشافی :

غرس نمودن 100 بته گل در ساحه سبز      پوهنځی   .بودجه مستقل      پوهنځی  ندارد شامل بودجه عادی پوهنتون کابل میباشد . درآمد دیگر ندارد .

  • همکاری ها و روابط علمی :

قبلا پروژه USAID به      پوهنځی  همکاری داشت ،فعلا ندارد

  • دربخش شبانه :

درسال 1384 شروع به جذب نموده و تاحال به تعداد 182 نفر را به جامعه تقدیم نموده که شامل 168 نفر ذکور و 14 نفر اناث میباشد .فعلا در سه رشته (پیداگوژی،روانشناسی و اداره و منجمنت تربیتی ) محصل دارد .وتقریبا استادن بخش روزانه درپیشبرد بخش شبانه نیز همکاری دارند.

  • نوع جذب محصلان :

از طریق امتحان کانکوربوده و فارغین صنوف 12 را درهر دو بخش (روزانه و شبانه)میپذیرد.

ارتباط با محصلان فارغ در محدوده 20% میباشد . موجودیت انجمن روانشناسان توسط محصلان فارغ پیشبرده میشود . و کاریابی شان در موسسات دولتی و غیر دولتی در حدود 50% میباشد .

به تعداد بیشتر از 1600 محصل در بخش شبانه و روزانه مصروف تحصیل میباشند .