دیپارتمنت مشاوره و رهنمائی

 

بعد از تکمیل نمودن این کورس محصلان  قادر به درک عملکرد فرددرمطابقت به خواست گروه می شوند وبه چگونگی تأثیرانگیزه ها و عوامل اجتماعی بالای انسانها و شکل گیری ذهنیت های سیاسی واجتماعی آشنا می شوند. همچنان محصلان قادر به درک وشناخت عوامل پیوند دهندۀ گروپها ووابستگی متقابل باهمدیگر می گردند وآشنایی با رفتارهای تعصب گونه وتبعیض آمیز نژادی، قومی و زبانی درگروه های اجتماعی می یابند. به همینگونه شناخت علمی ازعلل وعوامل آسیب ها وانحرافات اجتماعی حاصل می نمایند.

 

شماره

رتبه علمی

نام و تخلص

ولد

درجه تحصیل

دیپارتمنت

ملاحظات

1

پوهنوال

داکتر میر اکرم میرزاد

میر حیدر

داکتر

مشاوره

 

2

پوهنیار

مریم احمدی

خواجه شمس الدین

ماستر

مشاوره و رهنمائی

 

3

پوهنیار

ریحانه فقیری

محمد شاه

لیسانس

مشاوره و رهنمائی

 

4

پوهنیار

سپوژمی اوریا

غلام سخی

ماستر

مشاوره و رهنمائی

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

کریکولم دیپارتمنت مشاوره ورهنمای

سمستر اول

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی عمومی (1)

اساسی

PsEd 101

4

 

4

روانشناسی

-

2

مبادی جامعه شناسی

اساسی

 

3

 

3

علوم اجتماعی

-

3

اخلاق در مشاوره

اختصاصی

PsEd 191

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

-

4

تعلیمات صلح

اختصاصی

PsEd 192

 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

-

5

حفاظت محیط زیست

عمومی

PsEd 1G3

2

 

2

زمین شناسی

-

6

اساسات کمپیوتر

عمومی

PsEd1G5

1

1

2

کمپیوتر ساینس

-

7

انگلیسی(1)

عمومی

PsEd 1G1

 

2

 

2

زبان وادبیات

-

8

ثقافت اسلامی(1)

عمومی

PsEd 1G2

 

1

 

1

شرعیات

-

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

سمستر دوم

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی عمومی (2)

اساسی

PsEd 201

 

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی عمومی (1)

2

جامعه شناسی تربیتی

اساسی

PsEd 239

 

2

 

2

پیداگوژی

مبادی جامعه شناسی

3

فزیولوژی انسان (اعصاب وغدد)

اختصاصی

PsEd 293

 

3

 

3

ساینس

-

4

کاربرد کمپیوتر

عمومی

PsEd 2G6

1

1

2

کمپیوتر ساینس

اساسات کمپیوتر

5

انگلیسی(2)

عمومی

PsEd 2G1

 

2

 

2

زبان وادبیات

انگلیسی(1)

6

ثقافت اسلامی(2)

عمومی

PsEd 2G2

 

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی(1)

7

تاریخ معاصر افغانستان

عمومی

PsEd2G4

2

 

2

علوم اجتماعی

-

8

بیولوژی

اساسی

PsEd BI.2.1

3

 

3

ساینس

-

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

یپارتمنت اداره ومنجمنتلمل

سمستر سوم

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشاسی رشد(1)

اساسی

PsEd305

3

 

3

روانشناسی

روانشناسی عمومی

2

اساسات مشاوره وراهنمایی

اختصاصی

PsEd 394

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی عمومی

3

روانشناسی فزیولوژیک

اساسی

PsEd 304

3

 

3

روانشناسی

فزیولوژی انسان (اعصاب وغدد)

4

روانشناسی خانواده

اختصاصی

PsEd 395

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

 جامعه شناسی تربیتی

5

روانشناسی ژنیتیک

اساسی

PsEd306

3

 

3

روانشناسی

بیولوژی

6

انگلیسی اختصاصی (1)

اختصاصی

PsEd 396

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

 

7

ثقافت اسلامی(3)

عمومی

PsEd 3G2

 

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

18

 

18

 

 

 

 

سمستر چهارم

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مشکلات نوجوانان وجوانان

اختصاصی

PsEd 497

 

3

 

3

مشاوره

روانشناسی رشد ۱و۲

2

روانشاسی رشد(2)

اساسی

PsEd 405

3

 

3

روانشناسی

روانشاسی رشد(1)کودکی ونوجوانی

3

روانشناسی اجتماعی

اساسی

PsEd 410

3

 

3

روانشناسی

روانشناسی عمومی و مبادی جامعه شناسی

4

مبادی صحت روانی

اختصاصی

PsEd 402

 

4

 

4

راهنمایی ومشاوره

 

5

انگلیسی اختصاصی (2)

اختصاصی

PsEd 498

 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

 

6

ثقافت اسلامی(4)

عمومی

PsEd 4G2

 

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

16

 

16

 

 

 

سمستر پنجم

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی شخصیت

اساسی

PsEd 517

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی رشد 2

2

روش ها وفنون راهنمایی مشاوره

اختصاصی

PsEd 599

2

1

3

راهنمایی ومشاوره

اساسات رهنمایی ومشاوره1و2

3

روانشناسی تربیتی

اساسی

PsEd 503

4

 

4

روانشناسی

روانشناسی رشد 2

4

احصایه  توصیفی

اساسی

PsEd 513

 

2

 

2

روانشناسی

 

5

روانشناسی یادگیری

اساسی

PsEd 510

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی رشد 2

6

مدد کاری اجتماعی

اختصاصی

PsEd 511

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

مبانی جامعه شناسی، روانشناسی عمومی ، روشها وفنون راهنمایی ومشاوره

7

ثقافت اسلامی(5)

عمومی

PsEd 5G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

18

 

19

 

 

 

سمستر ششم

 

 

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

روانشناسی اطفال استثنایی

اساسی

PsEd 607

 

3

 

3

روانشناسی

روانشاسی یادگیری

2

نظریه های مشاوره وروان درمانی

اختصاصی

PsEd 612

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

روش ها وفنون مشاوره وروانی

3

مشاوره تحصیلی و شغلی

اختصاصی

PsEd 613

 

3

 

3

راهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

4

مشاوره  گروهی

اختصاصی

PsEd 614

 

2

1

3

راهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

5

آسیب شناسی روانی(1)

اختصاصی

PsEd  615 

2

 

2

راهنمایی ومشاوره

روانشناسی شخصیت

6

احصایه  استنباطی

اساسی

PsEd 616

 

2

 

2

اقتصاد

احصایه توصیفی

7

اصول  مشاوره و روان درمانی

اختصاصی

PsEd 617

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

روانشناسی شخصیت

8

ثقافت اسلامی(6)

عمومی

PsEd 6G2

1

 

1

شرعیات

ثقافت اسلامی 5

 

مجموعه

 

 

18

 

20

 

 

 

سمستر هفتم

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

اسیب شناسی روانی(2)

اختصاصی

PsEd 718

2

 

2

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی روانی 1

2

مشاوره خانواده

اختصاصی

PsEd 719

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی و روانشناسی خانواده

3

تمرین عملی فعالیت های رهنمایی و مشاوره

اختصاصی

PsEd 701

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

نظریه های مشاوره وروان درمانی

4

مشاوره مکتب

اختصاصی

PsEd 720

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

مشاوره تحصیلی

6

روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی

اساسی

PsEd 721

2

1

3

روانشناسی

احصایه 1و2

7

مشاوره معتادین

اختصاصی

PsEd 722

 

3

 

3

مشاوره

 

8

ثقافت اسلامی(7)

عمومی

PsEd 7G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

16

 

18

 

 

 

سمستر هشتم

 

شماره

کورس ها

نوع مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

پوهنحی ودیپارتمنت تدریس کننده

مضامین پیش شرط

تیوری

عملی

مجموع

1

مشاوره روانی- اجتماعی

اختصاصی

PsEd 823

 

3

 

3

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی 1و2 و نظریه های مشاوره وروان درمانی

2

پیمایش در روانشناسی

اساسی

PsEd 821

3

 

3

روانشناسی

احصایه توصیفی

3

کابرد آزمون های روانی درمشاوره

اختصاصی

PsEd 824

 

2

1

3

رهنمایی ومشاوره

آسیب شناسی روانی 2

4

آسیب شناسی  اجتماعی

اختصاصی

PsEd 825

 

3

 

3

روانشناسی

اسیب شناسی روانی 2

5

پروژه تحقیقی

اختصاصی

PsEd 826

 

2

2

4

رهنمایی ومشاوره

روش تحقیق درعلوم تربیتی وروانشناسی ونظریه های مشاوره وروان درمانی

6

ثقافت اسلامی(8)

عمومی

PsEd 8G2

1

 

1

شرعیات

 

 

مجموعه

 

 

14

 

17