دیپارتمنت ها

مفکوره تاسیس دیپارتمنت ها برای بار اول در سال 1339 ایجاد گردید که همین اکنون این پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت می باشد که هر کدام آنها مضامین تخصصی مربوطه و اسامی کادر علمی  به قرار ذیل می باشند.

 1. دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنائی

این دیپارتمنت در سال 1334 اساس گذاری شده اما در سال 1351 به گونۀ عملی به فعالیت آغاز نمود. استادان این دیپارتمنت مضامین ذیل را تدریس می نمایند.

 • حقوق جزای عمومی
 • حقوق جزای اختصاصی
 • حقوق جزای اسلام
 • حقوق جزای بین المللی
 • اصول محاکمات جزایی
 • وکالت دفاع
 • جزا شناسی
 •  کریمنولوژی
 • کریمنالستیک
 • تحلیل قانون جزا
 • روان شناسی جنایی
 • سیاست جنایی
 • کلینیک حقوق جزا

اعضای کادر علمی این دیپارتمنت عبارت اند از:

 • پوهاند عبد الاقرار واصل (ریس پوهنحی و آمر دیپارتمنت) (ماستر)
 • پوهنوال سلامت عظیمی (لیسانس)
 • پوهنمل غازی هاشمی (ماستر)
 • پوهنمل نورجهان یوسفزی (ماستر)
 • پوهنیار هارون معتصم (دوکتور)
 • پوهنیار نجیب امین (دوکتور)
 • پوهنیار علی الله شفاجو (کاندید دوکتورا)
 • پوهنیار نصیرالدین نظامی (ماستر)
 • پوهنیار عزت الله طارق (ماستر)
 • پوهیالی مریم شریفی (لیسانس)

 

 

 

 1. دیپارتمنت حقوق خصوصی

این دیپارتمنت بگونه رسمی در سال 1351 به فعالیت آغاز نمود. مضامین آتی توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می گردد.

 • مبادی حقوق
 • حقوق تجارت
 • حقوق فامیل
 • حقوق عینی
 • اصول محاکمات مدنی
 • حقوق بین الملل خصوصی
 • حقوق تجارت بین المللی
 • حقوق رسانه ها
 • حقوق محیط زیست
 • سیستم های حقوقی معاصر
 • حقوق وجایب
 • حقوق مالکیت های معنوی
 • حقوق تعاملی
 • حقوق بیمه

اعضای کادر علمی این دیپارتمنت عبارت اند از:

 • پوهاند نصر الله ستانکزی (آمر دیپارتمنت) (دکتور)
 • پوهنوال ولی محمد ناصح (کاندید دکتورا)
 • پوهنوال عبد القادر عدالتخواه (ماستر)
 • پوهمنل عبدالمنیر دانش (ماستر)
 • پوهنیار بریالی حکیمی (ماستر)
 • پوهنیار روزبه بهروز (ماستر)
 • پوهنیار شهلا فرید (ماستر)
 • پوهنیار فریده قادری (لیسانس)
 • پوهیالی امان الله احمدزی (ماستر)
 • پوهیالی رئیسه زرمتی (ماستر)

 

 1. دیپارتمنت روابط بین الملل

این دیپارتمنت در سال 1334 در تشکیل پوهنحی وجود داشت. اما در سال 1351 به دیپارتمنت حقوق عامه مدغم و دوباره در سال 1358 مجدداً به عنوان دیپارتمنت مستقل عرض وجود کرد. مضامین آتی توسط استادان این دیپارتمنت تدریس میگردد.

 • تاریخ سیاسی جهان
 • مبانی علم سیاست
 • سازمان های بین المللی
 • تاریخ افکار سیاسی
 • تاریخ روابط بین المللی
 • تاریخ دپلوماسی
 • جغرافیای سیاسی
 • سیاست های بین المللی
 • صلح و حل منازعات
 • تاریخ روابط خارجی افغانستان
 •  جامعه شناسی سیاسی
 •  مسایل سیاسی جهان
 • اصول روابط بین المللی
 • امنیت بین المللی

اعضای کادر عملی این دیپارتمنت عبارت اند از:

 • پوهنیار داوود نوری (آمر دیپارتمنت) (ماستر)
 • پوهنمل فیض الله جلال (کاندید دوکتورا)
 • پوهنمل نجیب آقا فهیم (ماستر)
 • پوهنمل سید احمد راتب مضفری (دوکتور)
 • پوهنمل زیدالله نایل (دوکتور)
 • پوهنمل ذکیه عادلی (دوکتور)
 • پوهنمل سید احمد نجیب محمود (ماستر)
 • پوهنمل ملیحه حسن (ماستر)
 • پوهنیار عبد الشبیر مصلح (معاون پوهنحی) (ماستر)

 

 1. دیپارتمنت حقوق عامه

این دیپارتمنت نیز بگونۀ رسمی در سال 1334 تشکیل اما عملاً در سال 1351 به فعالیت آغاز نمود. مضامین ذیل توسط استادان این دیپارتمنت تدریس می گردد.

 • حقوق مالی
 • حقوق اساسی عمومی
 • حقوق کار
 • حقوق بین الملل عمومی
 •  قانون اساسی
 • حقوق اداری
 • اداره محلی
 • اداره و مدیریت
 • حقوق بانکداری
 • حقوق بشر
 • اصول رهبری
 • حقوق دیپلوماتیک و قنسولی

اعضای کادر عملی این دیپارتمنت عبارت اند از:

 • پوهندوی عبد الطیف رحمانی (آمر دیپارتمنت) (ماستر)
 • پوهنمل عبد الوحید نیاز (ماستر)
 • پوهنمل جعفر کوهستانی (لیسانس)
 • پوهنیار ظریف اظهر (ماستر)
 • پوهنیار شوکت علی فرهنگ (ماستر)
 • پوهنیار همایون حامد (ماستر)
 • پوهنیار محمد موسی فریور (ماستر)
 • پوهیالی نادیه عیان (لیسانس)

اهداف آموزشی رشته ها

 

اهداف آموزشی رشته حقوق:

اهداف آموزشی رشته علوم حقوقی و قضائی را میتوان چنین بر شمرد: 

1. آموزش مهارت های قضائی و سلوک و رویه قضائی

2. آموزش  قواعد مرتبط به دعوی و دفاع و چگونگی اقامه آن

3. آموزش مهارت های وکالت دفاع

4. آموزش مشوره دهی حقوقی برای نهاد های دولتی و غیر دولتی

 

اهداف آموزشی رشته علوم اداری و سیاسی:

اهداف آمورشی این رشته را میتوان چنین بر شمرد:

1. تربیه کادر سیاسی برای نهاد های سیاسی کشور

2. تربیه کادر اداری برای نهاد های اداری کشور

3. آموزش فرهنگ سیاسی برای محصلان این پوهنخی

4. تقویت نهاد های اداری و سیاسی کشور با مجهز ساختن فارغان این نهاد به مهارت های لازم سیاسی و اداری.