وضعیت فعلی

مدت تحصیل در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در بخش روزانه 4 سال بوده و در  بخش شبانه نیز به مدت ۵ سال میباشد. این مدت مشمول دو سال عمومی و دو سال تخصصی در بخش روزانه و شامل دو سال عمومی و سه سال تخصصی در بخش شبانه میگردد. اما با تدوین استراتیژي جدید وزارت محترم تحصیلات عالی طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و بر اساس مکتوب نمبر 190 بر 312 مورخ 21/4/1395 شوری رهبری آن وزارت محترم، محصلین با تفکیک دو رشته حقوق و علوم سیاسی به این پوهنځی مستقیماً از طریق کانکور معرفی و اعتبار از سال ۱۳۹6 این پوهنحی از دو رشته (رشته حقوق و رشته علوم سیاسی) فارغده خواهد بود.  این پوهنځی توانسته است در هر دو بخش متذکره متخصصین مسلکی و کاردان را به جامعه تقدیم کند. با در نظر داشت پیشرفت های کنونی و استراتیژی وزارت تحصیلات عالی، نصاب تحصیلی موجود تجدید نظر گردیده و با پیشرفت های کنونی و نصاب های تحصیلی اکادمی های معتبر علمی حقوقی امروز بروزرسانی گردیده است. به همین ملحوظ، نصاب تحصیلی این پوهنځی در طی سالهای متمادی، چندین مراتبه مورد تجدید نظر و بروزرسانی گردیده و همین اکنون نصاب تحصیلی این پوهنځی کارخویش را نهایی و عرض تایید و طی مراحل به مقامات ذیصلاح ارسال داشته است.

در ضمن، این پوهنحی دارای یک باب کامپیوتر لپ  مجهز می باشد که در سال 1385 به همکاری مالی USAID تاسیس و به فعالیت آغاز نمود. کلینیک حقوقی این پوهنحی نیز در سال 1390 به همکاری اداره (DPK) تاسیس گردید که الحال دو دوره شاگرد در آن برنامه های کلینیک حقوقی را فرا گرفته اند. اتاق تحقیق این پوهنحی که با وسایل الکترونیکی پیش رفته مجهز می باشد نیز در سال 1393 ایجاد گردید.

لازم به تذکر است که استادان این فاکولته در ضمن تدریس مضامین مربوطه دیپارتمنت در این پوهنحی، مضامین مربوطه را در سایر پوهنحی های دیگر مانند پوهنحی شرعیات، پوهنحی ژوزنالیزم  و پوهنحی اقتصاد نیز تدریس می نمایند.