بیوگرافی پوهنمل نورجهان "یوسفزی" ریسه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل !

 

Mobile: +93(0)700205054

E-mail : yosufzai18@yahoo.com

 

خلص سوانح ریسه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنمل نورجهان یوسفزی ریسه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در سال1970 مطابق 1349 هجری در ولسوال تالاقان و لایت تخار تولد گردیده است . وی تعلیمات ابتدایی را از صنف اول الی ششم در متوسطه عینو در ناحیه دوم شهر کابل به اتمام رسانیده دوره متوسطه را در مکتب شیرینو و دوره لیسه را در مکتب عایشه درانی شهر کابل به اتمام رسانیده است .

پوهنمل یوسفزی بعد از شمولیت در سال 1362 در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ، در سال 1365 دوره لیسان را به پایان رسانیده و در سال 1366 عضو علمی مرکز تحقیقات اسلامی معرفی گردیده و در دلو 1367 عضو کدر علمی دیپارتمنت فقه و قانون پوهنتون اسلامی گردیدند .

از سال 1367 الی 1375 منحیث استاد دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده و از سال 1375 الی 1380 با حکمروا شدن گروه طالبان در کابل  در منزل مصروف تدریس مضامین دینی و کورس های سواد آموزی برای زنان و دختران بوده و با آمدن حکومت موقت دوباره جذب کدر علمی پوهنځی شرعیات شدند و در سال ۱۳۸۴ به اساس مکتوب رسمی پوهنتون کابل به دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل تبدیل گردیدند.

پوهنمل یوسفزی در سال 1390 در دانشگاه پیلم نور شعبه کابل آغاز به دروس دوره ماستری نموده و در سال 1392 با درجه اعلی دوره ماستری جزا و جرم شناسی را در این دانشگاه به اتمام رسانیدند .

پوهنمل یوسفزی در ۲۳ ثورسال ۱۳۹۸ به اساس حکم ۴۳۹ ریس جمهور منحیث ریسه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل معرفی ګردیدند.

از سال 1385 الی اکنون پوهنمل یوسفزی سفر های متعددی در کشور های : سویس ، ایلات متحده امریکا ، هنوستان ، ترکیه ، و پاکستان داشته اند .