تاریخچه

 

 

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی یک نهاد دولتی است که در سال 1317 ه ش بر اساس فرمان شاهی بنام اکادمی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردیده است. به تاریخ 7 ثور همان سال با پذیریش (25) محصل با وسایل ابتدائی و تعداد پنج نفر استاد در عمارت لیسه حبیبیه واقع پل باغ عمومی به فعالیت آغاز و در سال 1320 در اثر پیشنهاد ریاست اکادمی و منظوری مقام صدارت، این اکادمی به فاکولته حقوق وعلوم سیاسی ارتقا یافت. در ضمن، مدت تحصیل نیز از سه سال به چهار سال بالابرده شد. برای تنظیم امور اداری و تدریسی پوهنحی در سال 1317 تعلیمات نامه ئی توسط مجلس استادان تصویب و به منصه اجرا گذاشته شد. این تعلیمات نامه در 1323 تعدیل گردید که در آن مدت تحصیل سه سال عمومی و یک سال اختصاصی پذیرفته شد. در آن زمان این پوهنحی دارای کادر دایمی نبوده و دروس توسط استادانی افتخاری پیش برده می شد که وظیفه اصلی شان خارج از پوهنحی بود. بنا بر این، در سال 1324 برای بار اول سیستم استخدام اسیستانت های بوجود آمد. بلاخره در سال 1336 براساس پیشنهاد ریاست پوهنحی و منظوری مقامات ذیصلاح مقرره پذیرش کادر علمی ترتیب و تهیه گردید.

در آغاز تحصیل محصلان این پوهنحی را افرادی تشکیل میداد که توسط ادارات دولتی معرفی میگردند. اما در سال 1320 برای اولین بار یک تعداد از فارغان صنوف دوازدهم لیسه های مرکزی به این پوهنحی جذب گردیدند.

در سال 1323 بر اساس تعدیل تعلیمات نامۀ تدریسی پوهنحی، رشته های اختصاصی ذیل ایجاد گردید:

  1. رشتۀ اداری و حقوق
  2. رشتۀ اقتصاد و مالی
  3. رشتۀ سیاسی

سپس در سال 1336 برای تصمیم مقامات ذیصلاح، سه رشته مذکور به دو رشتۀ ذیل تبدیل گردید:

  1. رشته اداری ( خدمات عامه)
  2. رشته دیپلوماسی

بعداً در سال 1344 رشته دیپلوماسی به رشته قضائی و حارنوالی مبدل گردید که تاکنون نیز داری همین دو رشته می باشد.

در ابتدا این پوهنحی توسط استادان ترکی که در وزارت خارجه بحیث مشاورین ایفای وظیفه می نمودند همکاری علمی میگردید. سپس در سال 1339 میان این پوهنحی و پوهنتون سربن فرانسه پروتوکول همکاری عقد گردید که تا سال 1357 ادامه یافت. بعد از آن نیز این پوهنحی توانسته با یک تعداد از پوهنتون های معتبر جهان  مانند پوهنتون واشنگتن ایالات متحدۀ امریکه و پوهنتون لیون فرانسه فاهم نامۀ های همکاری به امضاء برساند.

لازم به تذکر است که بعد از سال 1324 محصلین این پوهنحی مکلف به تحریر مونوگراف بعد از ختم دوره تحصیلی گردیدند که تا اکنون ادامه دارد. در ضمن، نشر مجله سه ماهه حقوق در سال 1325 آغاز گردید که بعد از سال 1330 شکل مجله ماهانه را گرفت و تا اکنون بطور وقفه ئی نشر آن ادامه داشته است. لابراتوار کریمنال تخنیک نیز برای بار اول در سال 1361 به هکاری کشور آلمان ایجاد گردید که تا متاسفانه بعد از مدتی غیر فعال گردید.