حقوق

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سياسی قبل ازماه ثورسال 1317در چوکات موسسه یی به نام اكادمی حقوق وعلوم سياسی در وزارت معارف تاسيس شده به تاريخ هفت ثور همان سال با پذيرش 25 محصل با وسايل ابتدایی و يك تعداد استادان محدود یعنی پنج نفر در عمارت ليسۀ حبيبيه واقع پل باغ عمومی به فعاليت آغازنمود. در سال 1320 در اثر پيشنهاد رياست اكادمی ومنظوری مقام صدارت آنوقت ، اين اكادمی به پوهنځی حقوق و علوم سياسی ارتقا يافت . در آغاز هدف عمدۀ پوهنځی حقوق و علوم سياسی تربیۀ كادر های مسلكی در ساحات اداری و ديپلوماسی بود كه درجهت بهبود اوضاع زندهگی عامه نقش داشت،بعدأ شعبه ی اداری قضایی، نيز افزوده شد و بنابر آن رشته های تحصيلی در همين دو ساحه نيز در پوهنځی ايجاد شد.اين پوهنځی در ابتدا از همكاری علمی استادان ترك و آلمان بهره مند بوده و بعداً با پوهنځی حقوق وعلوم سياسی پوهنتون پاريس توأميت برقرار نمود كه تا سال 1350 دوام كرد.اكنون در پوهنځی حقوق طبق لايحۀ پذيرش جديدالشمولان پوهنتون و موسسات تحصيلات عالی و مسلكی صورت ميگیرد و فارغ التحصيلان اين پوهنځی در وزارت خانه های عدليه، ستره محكمه، څارنوالی، وزارت امور خارجه، داخله و ماليه استخدام ميشوند و اجرای وظيفه ميكنند.پوهنځی حقوق دارای چهار ديپارتمنت ذيل ميباشد.

  • حقوق عامه
  • حقوق جزا و علوم جنایی
  • حقوق خصوصی
  • روابط بين المللی

همچنان پوهنځی حقوق دارای يك كتابخانه مجهز و يك باب IT ميباشد.