دیپارتمنت ر وسی

 درسال 1358 همګام با تاسیس پوهنحی زبان وادبیات   به  فعالیت اغاز  نموده  است  که  وظیفه مشخص و عمده  ان  قرار ذیل است :

این  دیپارتمنت  بر اساس روابط فرهنګی  و بروی نیاز مندی های کشور به تربیت  افراد وارد به زبان روسی  بنیاد  ګذاشته شده است .

مضا مین عمده  د یپارتمنت  - ګرامر -  زبانشناسی -  محاوره  -  واژه شناسی

 

استادان دیپارتمنت

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

 

پوهندوی

فرهیخته

محمد نبی

عبدالکریم

 

 

 

پوهنمل

کوچی

نواب خان

میرصاحب جان

 

 

 

پوهنمل

نور

محمد نبی

عادله

 

 

 

پوهنمل

ادینه

نظرمحمد

رجب محمد

 

 

لیسانس 

پوهنیار

ملکزی

ملک جی

جمیله

 

 

لیسانس

پوهنیار

بنایی زاده

غلام نبی

محمد رحیم

 

 

داکتر

پوهنمل

غضنفر

عبدالغفار

حسن بانو