دیپارتمنت زبان وادبیا ت دری

دیپارتمنت دری یکجا با دیپارتمنت پشتو  در پوهنځی زبان وادبیات در سال 1323  ایجاد  ګرد ید و از  سال 1335 به بعد  مستقل  ګردیده  و به  یک دیپارتمنت  جدا ګانه  عرض اندام کرد از ان  به بعد  یک تعداد  فارغ التحصیلان  ورزیده در رشته زبان واد ب دری  به  جامه تقدیم کرده است  و همچنان  در زمینه  توسعه  و ګسترش زبان و ادب دری  و هم برای تربیه معلمان در کشور  سهم فعال داشته است :  پروګرام  درسی  اساسی  دیپارتمنت قرار  ذیل  است

زبانشناسی  عمومی ،  فنون ادبی ،  متون نظم ، تاریخ تحول زبان ، تاریخ ادبیات  :

استادان  دیپارتمنت :-