دیپارتمنت زبان چینایی

این دیپارتمنت به اساس  قرار داد بین  مقام محترم  وزارت تحصیلات عالی  و سفارت جمهوری  مردم  چین  در سال 1387  تا سیس  ګردید و نظر به قرار داد متذکره  محصلین  صنف  دوم  این  دیپارتمنت  برای یکسال  به پوهنتون  تکنالوژی  تایوان چین  که همکاری  این  دیپارتمنت  است  جهت  ادامه  تحصیل  اعزام  میګردند.

استادان دیپارتمنت :

ملاحظات

درجه تحصیل

رتبه علمی

تخلص

شهرت

شماره

ولد

اسم

 

 

 

 

عبدالواحد

محمد عمر

 

 

 

 

 

محمد هاشم

محمد رامین

 

تبعه کشور چین

 

جام واکن

 

تبعه کشور چین

 

جو