دیپارتمنت زبان وادبیا ت پشتو

 دیپارتمنت  پشتو یکجا با دیپارتمنت دری  در پوهنځی زبان وادبیات در سال 1323 بو جود امد  و از تاریخ 1335 به بعد  مستقل  ګردیده  و به  یک دیپارتمنت  جدا ګانه  عرض اندام کرد از ان  به بعد  یک تعداد  فارغ التحصیلان  ورزیده در رشته زبان واد ب  پشتو  به  جامه تقدیم کرده است  و همچنان  در زمینه  توسعه  و ګسترش زبان و ادب پشتو و هم معلمان در کشور  ایفا نمایند :  \روګرام  درسی  اساسی  دیپارتمنت قرار  ذیل  است :-  زبانشناسی  تشریحی  - فنون ادبی -    ادب تاریخ  -  فونولوژی و مور فولوژی است  .

استادان  دیپارتمنت