بيوگرافي پوهنمل دكتور محمد اسلم نسيمي رئيس پوهنحًي زبان و ادبيات پوهنتون كابل

Mobile: 02500427-0700014101

E-mail:aslam.nassimi@gmail.com

خلص سوانح رئیس پوهنحی زبان و ادبیات
پ
وهنمل دکتور محمد اسلم نسیمی رئیس پوهنحی زبان و ادبیا ت درسال ۱۳۳۳درولسوالی شتل ولایت پنجشیر تولد گردیده است. وی تعلیمات ابتدایی را ازصنف اول الی سوم (۱۳۴۲ الی ۱۳۴۷) درمکتب مسعود سعد و مکتب سعدالدین انصاری کابل سپری نموده و دوره متوسط و عالی را الی سال ۱۳۵۳ درلیسه عالی امانی به پایه اکمال رسانیده است.
دکتور نسیمی بعدازشمولیت درسال ۱۳۵۴ در دیپارتمنت آلمانی پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ، درسال ۱۳۵۷ تحصیلات دوره لیسانس را به پایه اکمال رسانیده ومنحیث استاد زبان آلمانی درلیسه میخانیکی کابل استخدام کردیدند. موصوف دراواخر سال ۱۳۵۸ شامل کادرعلمی دیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل گردید.
درسال سال ۱۳۵۹ آقای دکتور نسمی جهت ادامه تحصیلات فوق لیسانس عازم برلین گردیده درسال ۱۳۶۲ دوره تحصیلات ماستری را درپوهنتون هومبولد برلین تکمیل نمودند. بعدأ در پوهنتون هومبولد برلین دوره دکتورا را آغاز نموده که بعدأ درسال ۱۳۶۴ به کشور آلمان فدرال مهاجر گردیدند.
دکتور نسیمی ازسال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۷ ماستری دوم را دررشته گرمانیستیک و پیداگوژی درپوهنتون دویسبورگ – اسن کشور آلمان به پایه اکمال رسانیده ، درعین زمان که منحیث همکاری علمی درپوهنتون متذکر ایفای وظیفه می نمودند و کارروی تیزس دکتورا را آغاز نمودند. وی درسال ۱۳۸۴ دوره دکتوررا به پایه اکمال رسانیدند.
موصوف درسال ۱۳۸۴ بعد ازسالها مهاجرت دوباره به وطن عودت نموده ودرسال ۱۳۸۵ دردیپارتمنت آلمانی پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کابل تقررمجددحاصل نمودند. ایشان درهمین سال عضویت شورای علمی پوهنحی را نیز بدست آوردند. وی بعدأ مسئول کمیته تضمین کیفیت پوهنحی زبان وادبیات و عضو کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کابل شدند.
دکتورنسیمی درماه ثور سال ۱۳۹۱ منحیث سرپرست آمریت برنامه های فوق لیسانس پوهنتون کابل که برای بار اول درپوهنتون کال تشیکل گردید ، تعیین گردیدند و همچنان به حیث عضو بورد عالی تحصیلات فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی فعالیت داشتند. موصوف درماه دلو سال ۱۳۹۱ منحیث رئیس پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون کابل تقررحاصل نمودند که درجلسات شورای علمی پوهنتون کابل و شورای رهبری پوهنتون کابل اشتراک می نمایند.
دکتور نسیمی از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۴ در پوهنتون دویسبورگ - اسن کشور آلمان منحیث همکاری علمی در پروژه های تحقیقاتی مختلف همکار ی داشتند و در ورکشاپ ها ، سمینارها ، سمپوزیم ها و کنفرانس های مختلف اشتراک و مقالات علمی ارایه نموده اند. موصوف به زبانهای ملی پشتو، دری و زبان آلمانی تسلط دارند.
همچنان همکاری های علمی  و فرهنگی فی مابین دیپارتمنت آلمانی پوهنتون کابل و پوهنتون دویبورگ - اسن ، پوهنتون رور بوخوم و بعدأ پوهنتون ینای کشور آلمان ازسالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۶ محصول کوشش های دکتور نسیمی می باشد.
از سال ۱۳۹۱ الی اکنون آقای نسیمی سفر های متعددی درکشورهای آلمان ، چین ، هند ، ایران و امارات متحده داشته اند.