اهداف

پوهنحی زبان و ادبیات روی نیاز مندی های مبرم کشور در جهت  پرورش  محققان ، ادیبان ، نویسندگان در زمینه ادب و فرهنگ ،  و هم برای تربیت  بهترین  آموزگاران که بتوانند فرزندان تشنه لب فردا های  وطن را از سرچشمه های غنی و ارزشمند ادب  گذشتگان سیراب ساخته باشند  ایجاد گردیده است ف این بنیاد  معتبر فرهنگی وعلمی که رسالت بامدادی از دانش و ادب دیرینه میهن عزیز مان را به دوش دارد از همان آغاز در حفظ و صیانت ارزشهای ملی و اجتماعی  مصدر خدمات شایسته یی شده است .

پوهنحی زبان و ادبیات از ابتدا  تاسیس  الی اکنون  به تعداد  هزاران تن  فارغالتحصیل را در زبان های ملی و خارجی ، نویسنده ، محقق – آموزگار ورزیده به جامعه تقدیم نموده است .