وضعیت فعلی و دستاورد ها :

پوهنحی زبان و ادبیات  دارای دوتعمیر بوده  اگر چه در آغاز سال 1386تعمیر دیپارتمنت فرانسوی به کمک کشور فرانسه و بعداً تعمیر دیپارتمنت انگلیسی دران اعمار گردیده است .

وهمچنان در سال 1390تعمیر دومی  دیپارتمنت ترکی به کمک کشور ترکیه اکمال گردیده است .

اما بنابر جذب تعداد کثیری از جوانان در بخش های مختلف آن و ایجاد  دیپارتمنتهای  دیگر  درین پوهنحی هم اکنون پوهنحی به اتاقهای بیشتر و لابراتوار مجهز شدید ضرورت دارد .

درین پوهنحی پروگرام ماستری سالها است که جریان داشته و دوکتورا هم در دیپارتمنت های که رشد و انکشاف آن توجه زیادی را ایجاب میکند .

پوهنحی زبان و ادبیاتدارای  ده دیپارتمنت است که هر دیپارتمنت کتابخانه جداگانه دارد .که محصلان از آن استفاده میکند و همچنان یک یک اتاق کمپیوتر به جز از دیپارتمنت  های دری، عربی ، انگلیسی موجود بوده که به استفاده محصلان  قرار دارد . امید که در بقیه  دیپارتمنت های هم چنین اتاق  آماده گردد.