تاریخچه پوهنحی زبان وادبیات پو هنتون کابل

 

درک ارزشهای  فرهنګی و ا دبی  کشور  در سده های  پیش و امروز اګاهی  از چګونګی فرهنګ  و  ادب  و درخشان  کشور  و انتقال ان  به سده های اینده  مفکوره ایجاد  و تا سیس  یک پوهنحی را  در دهه  1320  به میان اورد  به تاسی از این مفکوره   پوهنحی ادبیات  که در معرفی چګونګی  تاریخ ادبیات  و فرهنګ ګشور  ګام های متین  برداشته  است  در اول میزان  سال 1323  در چوکات پوهنتون کابل تاسیس یافت در این وقت  در پوهنتون کابل  صرف سه پوهنحی  -  طب  - حقوق -  و ساینس  موجود بود هدف از تاسیس  این پوهنحی  تربیه جو انان  کشور  به منظور شرح  و بیان  ثقافت  و تاریخ کشور  معرفی این پدید ه ها  برای  جهانیان  از طریق تحقیق  و  تحصیل بوده است  ګذشته از ان  تربیه معلمان  ورزیده  و اګاه در رشته های مختلف  علمی و ادبی  و هدف دیګر   پوهنحی  را  تشکیل میدهد  .  تربیه و پرورش نویسنده ګان و محققان  نیز از هدف عمده  پوهنځی به شما میرود .   برای  نیل به هدف  متذکره  اولیت پروګرام درسی  پوهنځی  که شامل تاریخ ادبیات پشتو -  تاریخ  ادبیات  دری  - ګرامر پشتو -  ګرامر دری -  متون  پشتو – فنون ادبی پشتو – فنون ادبی دری -  روحیات و فلسفه  - عربی  و زبان انګلیسی بود  تو سط یک هیت  ذیصلاح  متشکل  بر مرحوم  صلاح الدین سلجوقی -  داکتر نجیب الله  -  هاشم شایق افندی -  معینان وزارت معارف وقت  سرور ګویا اعتمادی  و چند تن از دانشمندان کابل بود  تحت ریاست  وزیر معارف وقت  تعین ګردیده و برای تدریس  ان  استاد عبدالحی حبیبی ( ریس  پوهنځی) محمد کریم نز یهی  محمد اعظیم ایازی پاینده محمد زهیر – امین الله  زمریالی  - سرور ګو یا  -  عبدالرووف  بینوا – عبدالحق بیتاب  -  غلام جیلانی جلالی – هاشم شایق افندی – امین میرزا قفقازی  و شمشیر خان(  افغان تحصیل کرده هند)  انتخاب و توظیف ګردیدند . با چنین  پروګرام درسی و هیت استادان محدود اولین  صنف پوهنحی  شامل ده نفر از فارغان لیسه حبیبه  و لیسه احمد شاهی  قندهار  به تاریخ اول میزان 1323  هه ش افتاح ګردید . در  سنه 1324 پوهنحی  از مارت پهلوی  سفارت ایرا ن  مسکن  حسین افدی( باغ علم ګنج )  که اکنون عمارت لیسه اریانا  در انجا بنا شده  است  و سپس  به جوی شیر  انتقال  یافت  دو سال بعد از تاسیس و استخدام  استادان  کدر    ډیپارتمنت .