کتابخانه

قبل ازجنگ ها فاکولته شرعیات دارای کتابخانه مجهزودرنوع خود بیمانندی درسطح کشوربود که 33 هزارجلد کتاب رادردسترس محصلان و استادان قرارمیداد ولی درجریان جنگ هاهمه طعمه آتش گردیده حتی یک جلد هم ازآن باقی نماند. اکنون دوباره کتابخانه این پوهنځی احیا وسالون وتجهیزات آن توسط IDLO   تکمیل وفعلا دارای (35000) جلد کتاب است که همه روزه برای استفاده بازبوده وتقریبا روزانه به تعداد 200 تن محصل ، استاد ودیگرعلاقه مندان ازآن استفاده مینمایند. این کتابخانه دارای بخش های ریفرینس، مطالعه ، آثارعلمی استادان ، مونوگراف محصلان وکمپیوترمیباشد . کتابهای آن به زبانهای رسمی کشور، عربی وانگلیسی میباشد.سیستم کارت کتلاک کتابهابه شیوه های علمی وجدید تنظیم گردیده وتمام کتابهاشامل دیتابس های مربوط گردیده اند.

قراراست به کمک پروژه  استقرارحاکمیت قانون درافغانستان یک کتابخانه مخصوص دختران تاسیس وایجاد گردد.