مرکز IT

پوهنځی شرعیات دارای مرکزمجهزکمپیوتروانترنت IT میباشد که همه روزه ازصبح تادیگربازبوده ومورد استفاده محصلان واستادان قراردارد. این مرکز درسال 1387 به کمک  USAID ایجاد گردیده است . پروگرام استفاده محصلان دردووقت جداگانه برای دختران وپسران تنظیم گردیده واین پدیده جدید زمینه دسترسی آنان رابه علوم و منابع معلوماتی آسان ساخته است وازسوی دیگرپوهنځی شرعیات رابه شبکه معلوماتی جهانی به این طریق پیوندداده است .

اکنون برای شاگردان بخش ذکور اطاق های علیحده و برای شاگردان بخش اناث اطاق های علحده تهیه گردیده است. همچنان برای شاگردان صنف چهارم کلینک حقوقی نیز دایر شده است و هکذا مرکز زبان هم عنقریب افتتاح میگردد.