مجله شرعیات

درسیرانکشاف ابعادعلمی این پوهنځی تاسیس مجله علمی ماهواربه نام « شرعیات » قابل یادآوری است . مقالات مندرجه این مجله ازطرف استادان برازنده ومجرب داخلی واستادان مهمان خارجی که به اساس روابط مسجل ثقافتی مصروف تدریس وتحقیق درپوهنځی شرعیات بودند فراهم میگردید. این مجله درسال 1349 به مدیریت مسوول استاد برهان الدین ربانی (بعدا رییس دولت اسلامی تاسیس ودرحوت سال 1352 به علت تحولات سیاسی درکشورنشرات آن متوقف گردید

این مجله درحدود سه ونیم سال به نشرات ادامه داد . مدیریت مسوول آنراپس ازاستادربانی ، سپس استادحبیب الرحمن ودراخیراستاد نعمت الله شهرانی (بعدا معاون رییس جمهورووزیرحج واوقاف وفعلاوزیرارشد ) به عهده داشتندکه اینک خوشبختانه باردیگردر دسترس خواننده عزیز قراردارد. اکنون مدیریت مسوول آن را استاد اسدالله جاهدی عضو کدرعلمی دیپارتمنت عقیده وفلسفه استاد این پوهنځی به عهده دارد که تابه حال شش شماره آن به تیراژ هرشماره 1000 نسخه نشروچاپ گردیده است. لازم به یادآوریست که مجله شرعیات برای فعالیت نشراتی خود هیچگونه مدرک پولی ومادی دولتی ، بودجه ، تخصیص وتشکیل ندارد، تمام مصارف آن ازطریق اعانه وکمک های استادان پرداخته می شودواستادان وهیأت تحریربدون حق الزحمه همکاری می نمایند. امید است وزارت تحصیلات عالی درین مورد کمک مالی نماید.