سیرتاریخی وادامه فعالیت

 

پس ازآنکه درسال 1325 دولت وقت فاکولته های موجود راکه به صورت پراگنده فعالیت داشتند دریک مجموعه به نام پوهنتون کابل بابودجه وامکانات مورد نیازبه حیث یک واحد اداری ایجاد نمود، درسال 1329 دولت به وزارت معارف هدایت داد تایک فاکولته درساحه پرورش کدرهای دینی بامعیارهای اکادمیک به نام پوهنځی شرعیات تاسیس نماید وبرای این منظوردکتورمحمدانس خان رییس وقت پوهنتون کابل موظف گردید که امورمقدماتی تاسیس پوهنځی شرعیات راسربه راه نماید که به کوشش وهمت موصوف زمینه برای افتتاح رسمی پوهنځی آماده شد . البته فاکولته شرعیات بعدازفاکولته های طب (سال 1311)، حقوق(1317) ، ادبیات (1320)وعلوم طبیعی(1321) به حیث پنجمین نهاد اکادمیک درافغانستان ایجاد گردید.

 یکسال بعد درشروع سال 1330پوهنځی شرعیات به حیث اولین مرکزتعلیمات عالی اسلامی وپنجمین پوهنځی پوهنتون کابل به همت وفعالیت علمی 4تن استاد ، 20 تن محصل فارغ صنف 12 مدرسه علوم شرعیه ( مدرسه  ابوحنیفه کنونی ) به سرپرستی پوهاند محمداصغرخان رییس آن وقت اکادمی حقوق وعلوم سیاسی افتتاح وبه فعالیت آغازنمود.اموراداری وتدریسی آن برای یک مدت خیلی کوتاه وموقت  ازطرف ریاست اکادمی  حقوق وعلوم سیاسی پیش برده میشد . تاآنکه درسال 1331شادروان مولوی عبدالحق به حیث نخستین رییس رسمی پوهنځی مقررگردید. درآنزمان پروگرام درسی پوهنځی رامضامین حقوقی وشرعی تشکیل میداد ومحصلان یک پروگرام عمومی و جامع رادرساحات متذکره تعقیب مینمودند. تدریس این مضامین توسط یک عده ازعلمای دینی کشورکه اکثرتحصیلات غیررسمی داشتند ودراداره های دولت ماموربودند به صورت قرارداد دربدل حق الزحمه یاافتخاری ومجانی پیش برده میشد . این وضع تازمانی ادامه یافت که یک تعداد ازفارغ التحصیلان ممتازمدرسه علوم شرعی بعدازختم تحصیلات عالی درخارج کشوردوباره عودت نمودند ودرپهلوی چندتن استادان خارجی امورتدریسی پوهنځی رابه دوش گرفتند.

درسال 1366 دولت این پوهنځی رابه پوهنتون ارتقاداد که به نام پوهنتون تحصیلات وتحقیقات علوم اسلامی مسمی  شد. باپیروزی مجاهدین وتاسیس دولت اسلامی درسال 1371 وزارت تحصیلات عالی وقت این پوهنتون رامنحل وتشکیلات واستادان ومحصلان آنرادرپوهنتون دعوت وجهاد که هنوزدرپشاورقرارداشت مدغم وبه نام پوهنتون اسلامی فرع کابل پوهنتون دعوت وجهاد نامیده شد . درسال 1374 درزمان ریاست پوهاند دکتورسیدامیرشاه حسنیار پوهنتون کابل تصمیم گرفت تادرچوکات پوهنتون کابل همان پوهنځی شرعیات رامجددااحیاوایجادنماید .درسال 1379 درزمان حاکمیت رژیم طالبان خواستند تاپوهنځی شرعیات درمدرسه فاروقیه مدغم گردد وکارروی چگونه گی این طرح جریان داشت که رژیم طالبان پایان یافت وپوهنځی شرعیات کماکان به فعالیت خودبه حیث یکی ازپوهنځی های پوهنتون کابل تاحال ادامه داد.

 

پوهنتون تحصیلات وتحقیقات علوم اسلامی

درسال 1366 دولت تصمیم گرفت تا پوهنځی شرعیات رابه پوهنتون علوم اسلامی ارتقادهد وآنرابا تاسیس مرکز تحقیقات علوم اسلامی تجهیزنماید. پس ازتدارک مسایل مقدماتی روزشنبه 26حمل 1367 این پوهنتون رسما درعمارت پوهنځی زمین شناسی واقع نزدیک آرامگاه علامه سیدجمال الدین افغانی درساحه پوهنتون کابل بربنیاد پوهنځی شرعیات افتتاح وبه کارآغاز کرد.

این پوهنتون دارای سه پوهنځی بود:

اول : پوهنځی تعلیمات اسلامی ووعظ وارشاد

دوم :  پوهنځی فقه وقانون

سوم : پوهنځی اکمال تخصص:

مرکزتحقیقات اسلامی:

درسال 1371 باپیروزی مجاهدین وتاسیس دولت اسلامی پوهنتون علوم اسلامی منحل وبه پوهنتون دعوت وجهاد مقیم پشاورمربوط گردید .

درسال 1381 به ابتکارپوهنوال محمد اکبرپوپل رییس پوهنتون کابل عمارت طب کهنه برای پوهنځی شرعیات تخصیص داده شد واین پوهنځی به آن منتقل گردید. درسال 1386 ترمیم اساسی آن به مصرف مبلغ  500000 دالر امریکایی ازبودجه دولت به سعی وکوشش پوهاند عبدالحی نظیفی رییس پوهنتون وپوهاند عبدالعزیزرییس فاکولته شرعیات آغاز گردید وبعدازاکمال قسمی ترمیم ،  پوهنځی پس ازتحمل یک سال آواره گی دوباره بدان انتقال گردیده مصروف ا مورعلمی وتدریسی خویش گردید.