پلان های آینده

پوهنځی شرعیات جهت انکشاف وبهبود هرچه بیشترامورعلمی، تدریسی واداری برای آینده پلان ها وبرنامه های زیر را درنظردارد.

 1. انکشاف دیپارتمنت ها از5 دیپارتمنت به 8 دیپارتمنت ، یعنی: توسعه دیپارتمنت فقه واصول فقه به دو دیپارتمنت جداگانه دیپارتمنت فقه ود یپارتمنت اصول فقه ، توسعه دیپارتمنت تعلیمات اسلامی به دو دیپارتمنت حدیث شریف ودیپارتمنت نحووبلاغت، ایجاد یک دیپارتمت جدید به نام دیپارتمنت دعوت که درآینده دیپارتمنت ها ی این پوهنځی قرارذیل خواهد بود: دیپارتمنت فقه – دیپارتمنت اصول فقه – دیپارتمنت عقیده وفلسفه – دیپارتمنت تفسیرشریف – دیپارتمنت حدیث شریف – دیپارتمنت نحووبلاغت – دیپارتمنت دعوت – دیپارتمنت ثقافت اسلامی.
 2. ایجاد رشته جدید تحصیلی به نام دعوت و ثقافت اسلامی به منظورتربیه کدرها درساحه تبلیغ وتنویراسلامی یعنی خطبای مساجد، کارمند رسانه های دیداری وشنیداری وسایربخش های فرهنگ اسلامی.
 3. ایجاد دوره تحصیلی ماستری برا ی دختران فارغ التحصیل پوهنځی های شرعیات افغانستان
 4. بازنگری کریکولم درسی دوره های مختلف پوهنځی نظربه ایجاب شرایط وتقاضای تحولات اکادمیک و تقاضای جامعه.
 5. ایجاد دوره تحصیلی دکتورا برای فارغان دورماستری نظربه امکانات دست داشته و فراهم شدن زمینه از سوی کشورهایی که دراین عرصه امکانات بیشتردارند.
 6. تدارک اعمار یک تعمیراساسی ومجهزمطابق نیازمندی ها ی عینی فاکولته که درشرایط حاضرازلحاظ کمبود اتاق های درسی واداری مشکلات زیادی موجوداست. که در زمینه در سال ۱۳۹۱ به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد تقدیم گردیده است.
 7. توسعه کتابخانه با امکانات مطالعوی وتجهیزهرچه بیشترآن ازلحاظ تخنیکی وغنامندی آن با کتب بیشتر
 8. تاسیس یک کتابخانه ویژه برای دختران تا زمینه آزاد مطالعه ودسترسی به کتاب سهل ترگردد.
 9. چاپ کتب درسی ، آثاراستادان ، تیزس های ماستری، مواد ممد درسی وسایرکتب وآثارموردنیازمحصلان.
 10. تسهیلات لازم برای نشرمجله شرعیات به طورماهواروحل مشکلات ناشی ازامکانات مادی، تشکیل وبودجه و پرسونل مسلکی واداری آن .
 11. ایجاد روابط منظم وسیستماتیک با تمام پوهنځی های شرعیات پوهنتون های کشوربه منظورتبادل تجارب وامکانات دست داشته و تبادله استادان طوری موقت و دایر نمودن سیمنارها در بخش از موضوعات مهم.
 12. ایجاد توأمیت ها وروابط فرهنگی با نهاد های مشابه درکشورهای عربی واسلامی وسایرکشور های جهان به منظوراستفاده ازامکانات وپیشرفت های علمی وتخنیکی آنان
 13. برنامه ها برای تقویت زبان های انگلیسی، عربی واستفاده ازکمپیوتر وانترنیت.
 14. طرح واجرای برنامه های عملی برای تقویت آموزش های مسلکی محصلان تا درآینده درعرصه کاری به ایشان کمک شده بتواند.
 15. اقدامات برای توسعه زمینه کارودریافت شغل درعرصه های دولتی وخصوصی برای فارغان پوهنځی شرعیات.
 16. ایجاد کلینک های حقوقی برای محصلین صنوف چهارم.