دیپارتمنت ها

درسال 1351که برای نخستین بار نظام تدریس درپوهنتون کابل به اساس تقسیم رشته ها دردیپارتمنت هاعملی گردید ودرتمام پوهنځی ها طبق ضرورت های علمی، دیپارتمنت ها ایجادگردید درپوهنځی شرعیات نیز 8 دیپارتمنت به تفصیل ذیل تاسیس شد :

 1. دیپارتمنت تفسیر
 2. دیپارتمنت حدیث
 3. دیپارتمنت فقه وحقوق مقایسوی
 4. دیپارتمنت حقوق غرب
 5. دیپارتمنت السنه خارجی ولسان عربی
 6. دیپارتمنت علوم عقلی
 7. دیپارتمنت علوم اجتماعی
 8. دیپارتمنت اصول فقه

این 8 دیپارتمنت به فعالیت ادامه میداد ند تاکه درسال 1357 بنه به لزوم دید مقامات وقت به سه دیپارتمنت ذیل کاهش یافت:

 • دیپارتمنت تفسیروحدیث
 • دیپارتمنت فقه واصول فقه
 • دیپارتمنت عقیده وفلسفه 

ولی استادان مربوط دیپارتمنت های هشتگانه کماکان درتشکیل پوهنځی شرعیات باقی ماندند تاآنکه درسال 1359 باروی کارآمدن سیستم دیپارتمنتل استادان دیپارتمنت السنه خارجی به پوهنځی زبان وادبیات واستادان دیپارتمنت های حقوق به پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی مربوط گردیده به وظیفه ادامه دادند

درسال 1372 بااستقراردولت اسلامی فیصله به عمل آمد تامضمونی به نام « ثقافت اسلامی » درتمام پوهنځی های پوهنتون های افغانستان تدریس گردد. به این اساس دیپارتمنت جدیدی درچوکات پوهنځی شرعیات به نام « دیپارتمنت ثقافت اسلامی » تاسیس شد .

اکنون پوهنځی شرعیات دارای دیپارتمنت های ذیل میباشد ;که تدریس مضامین مربوطه ازطریق آنها صورت میگیرد .

 

 

شماره

 

دیپارتمنت

 

مضامین

 

 

آمردیپارتمنت

 

 

 

 

1

 

عقیده وفلسفه

 

عقاید(الهیات) ، عقاید (نبوات )، عقاید (سمعیات) ، عقاید (فرق کلامی)، تاریخ ادیان ، منطق قدیم ، منطق جدید ،

فلسفه اسلامی، مبادی فلسفه ، فلسفه قدیم ، فلسفه قرون وسطی، ، فلسفه معاصر، تصوف وعرفان اسلامی

 

 

پوهاند محمدابراهیم ابراهیمی

 

 

2

تعلیمات اسلامی

حدیث ، حدیث احکام ،علوم الحدیث ، اصول حدیث ،

سیرة النبی ،

صرف عربی، نحوعربی ، بلاغت عربی

 

 

پوهندوی غلام مصطفی نخبه

 

 

 

 

3

فقه واصول فقه

مبادی فقه : فقه (عبادات)، فقه (معاملات)، فقه (جنایات)، فقه (احوال شخصی)، فقه (دعواوشفع)،

میراث، نظام الحکم ، نظام مالی اسلام ، نظام قضایی اسلام ،اصول فقه ، تاریخ تشریع اسلامی ، قواعد افتا، قواعدکلیه فقهی ومضامین اساسات حقوق اسلام و حقوق جزای اسلام درپوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

 

 

 

پوهنمل دکتورمیرفضل الرحیم بصیرت

 

 

 

 

4

تفسیر شریف

تفسیرقرآن کریم دررشته فقه وقانون ، تفسیرقرآن کریم دررشته تعلیمات اسلامی دختران ، تفسیرقرآن کریم دررشته تعلیمات اسلامی پسران ، تفسیرآیات احکام دررشته تعلیمات اسلامی ، تفسیرآیات احکام دررشته فقه وقانون ، علوم القرآن

 

پوهنمل حفیظ الله حفیظ

 

 

 

 

5

ثقافت اسلامی

نظام اجتماعی اسلام ، نظام اخلاقی اسلام ، نظام سیاسی اسلام ، جهان بینی اسلامی ، ویژه گی های اسلام ،

قرآن وتکنالوژی معاصر، تمدن اسلام ، ارکان ایمان دراسلام وفلسفه عبادات

در1۸ فاکولته پوهنتون کابل ازصنف اول الی صنف 4 مطابق کریکولم تصویب شده

 

 

 

پوهندوی دکتورعبدالله نورعباد

 

اداره پوهنځی شرعیات به موجب توصیه شورای علمی پوهنځی طرح ایجاد دو دیپارتمنت جدید دیگربه نام های « دعوت اسلامی» و « اصول فقه» و « نحووبلاغت» را پیشنهاد نموده است که امید بعد ازطی مراحل قانونی به زودی عملی شود.

 

لست استادان پوهنځی شرعیات به تفکیک دیپارتمنت ها در ماه حمل 1392

شماره

دیپارتمنت

ثقافت اسلامی

دیپارتمنت

عقیده وفلسفه

دیپارتمنت

فقه واصول فقه

دیپارتمنت

تعلیمات اسلامی

دیپارتمنت

تفسیر شریف

 

استادان خارج از پوهنحی

 

1

د.عبدالله نورعباد

محمد ابراهیم ابراهیمی

د. میرفضل

الرحیم

غلام مصطفی نخبه

حفیظ الله حفیظ

نعمت الله شهرانی

2

د.عبدالمتین شهیدی

دا د محمد نذ یر

دین محمد گران

د. عبدالباری حمیدی

د. عبدالقدوس راجی

پوهاند عبدالعزیز

3

د. عبدالبدیع صیاد

لطف الرحمن سعید

د.محمد ایاز نیازی

خلیل الله مهمند

غلام محمد محب

عبدالجلیل یوسفی

4

د. عبدالله حقیار

محمد شهیرمعصومی

د. محمدعالم شینواری

عبدالفتاح راسخ

سید اسدالله هاشمی

عبدالرازق ورد گ

5

محمد نظیف

عبدالبشیر   بخشی

سیدعنایت الله شاداب

خلیل احمد خنجانی

عبدالبشیرفضلی

عنایت الله بلیغ

6

سید ابوبکرهاشمی

اسد الله جاهدی

نیازمحمد حسین خیل

محمد سلیم سلیم

عبدالبصیرفرید

 

7

عبدالظاهر داعی

 

شیرمقصود حیدری

عبدالصمد کرامت

 

 

8

گل احمد عمرخیل

 

عبدالقادر نایل

محمد سلیمان فیضی

 

 

9

احمد ضیا دانش

 

غفوراحمد غزنوی

محمد معروف حنیف

 

 

10

عبدالجلیل فقیه

 

 

 

 

 

11

محمد شریف عمرزی

 

 

 

 

 

12

محمد معروف راسخ

 

 

 

 

 

13

اسدالله ساجد

 

 

 

 

 

14

عبدالغیاث سهرابی

 

 

 

 

 

15

محمد نسیم حسام

 

 

 

 

 

16

خواجه محمد

 

 

 

 

 

17

عبدالناصر نصرت

 

 

 

 

 

18

فریداحمدهروی

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

تعداد

18

6

9

9

6

5

مجموع

48

5