وضعیت فعلی

رشته های تحصیلی :

پوهنځی ازبدوتاسیس یک پروگرام عمومی رابه پیش می برد یعنی درآن صرف یک رشته تحصیلی وجودداشت . درسال تحصیلی 1349-1350 بخش تحصیلی اختصاصی پسران به رشته های تحصیلی جداگانه « فقه وقانون » و« تعلیمات اسلامی » جداگردید که فارغان مدارس ازطریق امتحان اختصاصی کانکوروزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

در سال 1345بنابه ضرورت مبرم بهره مندیی دختران ازتعالیم دینی به سویه لیسانس، پوهنځی شرعیات تصمیم گرفت تا شعبه تعلیمات ا سلامی دختران را تاسیس نماید. دختران فارغ صنوف دوازدهم لیسه های عمومی ازطریق امتحان کانکورعمومی جذب وطی یک کریکولم اختصاصی به تحصیل می پردازند.

دوره تحصیل لیسانس درپوهنځی شرعیات چارسال است . محصلان پس ازتکمیل موفقانه پروگرام چارساله وتکمیل مونوگراف به حیث پایان نامه تحصیلی ازپوهنځی فارغ ودردوایرموسسات عدلی ، قضایی، حقوقی ، سارنوالیها ، موسسات تعلیمی وتربیتی ، دفترهای وکالت دفاع ، سایرارگانها ی اداری دولت ودیگرنهادهای غیردولتی جذب میشوند. پوهنځی شرعیات سال گذشته برکریکولم درسی فاکولته تجدید نظرنمود وآنراغرض طی مراحل به مراجع مربوط  فرستاده  است .

برنامه تحصیلی :

اکنون پوهنځی شرعیات دارای سه نوع برنامه تحصیلی میباشد که عبارت انداز:

الف - لیسانس دربخش روزانه :

محصلان طی مدت 4 سال به سویه لیسانس تحصیل مینمایند :

  1. رشته تعلیمات اسلامی  دختران : باپروگرام اختصاصی برای فارغان صنوف 12 لیسه هاکه ازطریق امتحان کانکورعمومی وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.
  2.  رشته تعلیمات اسلامی پسران :  برای فارغان صنوف 12 مدارس دینی مرکزوولایات افغانستان که ازطریق امتحان اختصاصی کانکوروزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.
  3. فقه وقانون  پسران : برای فارغان صنوف 12 مدارس دینی مرکزوولایات افغانستان که ازطریق امتحان اختصاصی کانکوروزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

ب - لیسانس دربخش شبانه :

درسال 1387 به پیشنهاد پوهنځی شرعیات به اثرتقاضای عده زیادی ازهموطنان بخش شبانه برای نخستین باردرین پوهنځی دربخش تعلیمات اسلامی درسه صنف ایجاد گردید.فارغانی که  ازطریق امتحان کانکوروزارت معرفی میشوند دردورشته ذیل برای مدت 5 سال تحصیل مینمایند

  1. رشته تعلیمات اسلامی دختران : محصلان این بخش فارغن صنوف 12 لیسه هااندوپروگرام تحصیلی شان مانند رشته تعلیمات اسلامی دختران بخش روزانه میباشد.
  2. رشته تعلیمات اسلامی پسران : محصلان این بخش فارغان صنوف 12 مدارس دینی اند وپروگرام تحصیلی شان مانند رشته تعلیمات اسلامی پسران بخش روزانه میباشد.

پ - ماستری دربخش روزانه :

محصلان این دوره رابرای فعلااستادان لیسانس پوهنځی شرعیات تشکیل میدهند که مطابق کریکولم اختصاصی تصویب شده به تعداد 21 نفرپس ازسپری امتحان ورودی برای مدت 4 سمستربه  تحصیل آغازکرده اند. امسال دوره چهارم ماستری به قشر اناث اختصاص داده شده که فعلا ۲۵ نفر در آن مصروف تحصیل اند.