محکمه تمثیلی

پوهنځی شرعیات دارای یک سالون محکمه تمثیلی برای تطبیقات محصلان درمسایل قضایی وعدلی میباشد که  اخیرا"ازطرف USAID احداث ودراختیارمحصلان پوهنځی های شرعیات وحقوق قراردارد.این بخش درنوع خود درافغانستان به خصوص درعرصه تطبیقات برای تدویردرست جریان محکمه وحل وفصل دعاوی بی سابقه است زیرادرآن محصلان شیوه های دقیق تامین عدالت وتطبیق قانون رابه شیوه عملی فرامیگیرندکه بدون شک درانجام وظایف بعدی آنانراکمک شایان مینماید. علاوه براین برای صنوف چهارم بخش نسوان و ذکور از طرف موسسه ګلوبل رایتس دروس عملی نیز ارایه میشود.